กิจกรรมงานมหกรรมกีฬาไทยงานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 27/02/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601101392   นายวิทวัฒน์   ไข่ทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601126301   นายจันทร์ขาว   เรืองชัยศรีกุล : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5601126302   นางสาวจินตนา   แสนอุ่น : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5601126305   นายชลัมพล   ธนสิทธิโชค : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5601126318   นางสาวผกามาศ   สีคำ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5601126320   นางสาวพรสวรรค์   ทรงประทุม : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5601126325   นางสาวเฟื่องฟ้า   คำเจริญ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5601126329   นายระพีพันธ์   นิ่มประเสริฐ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5601126332   นางสาวศันศนีย์   ศรีทักษิณ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701101319   นายณัฐวัฒน์   จันทาพูน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701102325   นางสาวจุรีรัตน์   ศิลป์ท้าว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102326   นางสาวจุฬาลักษณ์   จับใจนาย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102437   นางสาววิมลวรรณ   ไชยพิมพ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102447   นางสาวศิรประภา   ชิวปรีชา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5701102454   นายสงกรานต์   ชัยชนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701122005   นางสาวจันทร์ฉาย   บ่อมุ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122009   นายณัฐพงษ์   ฟองเทพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122017   นายนำพล   ศิลปพงไพร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122029   นายรุ่งเพชร   บุญยะบุตร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125344   นางสาวหทัยชนก   มีทวี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125347   นางสาวอาจรีย์   วันเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701126301   นางสาวกรัณฑรัตน์   พรมยศ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126302   นายกฤตนัน   พรหมบุตร : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126304   นายจักรพงษ์   จางศิริกูล : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126305   นางสาวจารุจินดา   จองนาง : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126309   นายธนวัฒน์   เรือนสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126310   นางสาวธัชมนตร์   คิดสิรีสันต์ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126313   นางสาวนารีนาฏ   ศิริรูป : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126314   นางสาวบุณยาพร   เจริญธรรม : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126315   นางสาวปริชาติ   แก้วศรีบุตร : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126316   นางสาวปรียภัสสร์   โพธิดก : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126317   นางสาวพิมมณัฐฐา   จาระณะ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126318   นายพีระพัฒน์   อากาศทิพย์ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126320   นายฟ้าคราม   เจริญสมบัติ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126321   นางสาวภาวิตา   ทรายมูลคำ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126322   นายภูมิมีศักดิ์   บุญเป็ง : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126323   นางสาวรสสุคนธ์   คำมาบุตร : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126327   นายศราวุฒิ   เป็งแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126328   นางสาวศศิธร   เนื่องภิรมย์ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126329   นางสาวศิริวรรณ   บ้านสระ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126332   นายสุทธิชาติ   เครือต๊ะมา : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5701126333   นางสาวอาภาภรณ์   ยอดคำ : วิทยาการสมุนไพร 54ชั่วโมง
5801101301   นางสาวกชพร   คนล่ำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101302   นายกรกฎาภัทร์   บัวเงิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101305   นายกฤษฎา   โนวะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101308   นายกิ่งพล   เพชรเก่า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101310   นายจักรพงษ์   อ่อนนอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101311   นางสาวจารุวรรณ   พรหมมินทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101312   นายจิรกิตติ์   อินปั๋น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101313   นางสาวจุฑารัตน์   วรรณสัก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101314   นายเจษฎา   สายสุภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101315   นายชนะฤทธิ์   จิตรนึก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101316   นางสาวญาณิศา   เชียงทา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101317   นางสาวญาตาวี   เลิศไกร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101319   นางสาวณัฏฐธิดา   ตาจุมปา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101320   นายณัฐพล   ปัญญาแวว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101321   นายณัฐสิทธิ์   ไชยเสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101322   นางสาวตะวัน   พรมรอด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101323   นายทวีศักดิ์   คำภีระ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101324   นายทศพล   ดาปะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101325   นายทักษิณ   ปินคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101326   นางสาวทัตพิชา   ปู่สันจร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101327   นางสาวธัญญารัตน์   วันนาอ่อน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101328   นางสาวธัญญาวดี   ศิริกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101330   นายธีรโชติ   อินทร์ประโคน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101331   นายนนท์ณภัทร   กล้าหาญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101336   นายปกิต   อิมพา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101338   นางสาวประกายกาญจน์   สุขสบาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101339   นางสาวปิยะมล   กันยวม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101340   นายพงศธร   ลอยลอม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101341   นายพล   เมทา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101343   นางสาวพิศชานันท์   โล่วันทา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101349   นางสาววริศรา   สาหร่าย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101351   นางสาววิมลสิริ   ศรีสารคาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101353   นายวีรภัทร   อย่างคุณธรรม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101355   นางสาวศิริกัญญา   สวัสชัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101356   นางสาวศิรินทร์ทิพย์   พุททรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101360   นายเศรษฐพงษ์   บุญชัยโย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101363   นายสิทธิโชค   ปราระมียอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101364   นายสิทธิพล   ทรงสวัสดิ์วงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101366   นางสาวสุชาดา   ก๋าอินตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101369   นางสาวสุวัญณี   สวัสดิ์พล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101370   นายอดิรุจ   คำมี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101372   นายอภิสิทธิ์   เสนามาตย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101378   นางสาวอินทิรา   พันชั่ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101379   นายเอกรัฐ   ธนานุสิทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101380   นางสาวสุภาดา   ระหาญสิม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801124308   นางสาวชาคริยา   กองเอียด : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124320   นางสาวเบญญา   แซวหลี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124344   นางสาวศิโรรัตน์   สร้อยเสพ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124346   นางสาวสวิตตา   หงษ์พิพิธ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124350   นางสาวเสาวภา   วงษ์จ่า : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801125316   นายชาญณรงค์   กาวยุ่น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801125346   นายยุทธนา   ขจิตเพชรจรัส : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801125353   นางสาววิภารัตน์   จัตุชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801125380   นายเอกชัย   นุสอ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5803103302   นายกิตติพงศ์   นันตาบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5804105348   นางสาวพัชรีภรณ์   เขื่อนอ้น : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5822101430   นายกฤษฎา   ภักดีสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 48  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล