โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมจิตอาสาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559
-
วันที่เริ่มต้น 25/03/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 26/03/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การสร้างให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ตามแนวทางของบัณฑิตไทยในอุดมคตินั้น จิตสำนึกด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษา เพราะสามารถสร้างให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การวางแผนการทำงานได้เป็นอย่างดี
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการอาสาพัฒนาเพื่อสร้างเสริมจิตอาสาขึ้น เพื่อเป็นกลไกให้นักศึกษาได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งการใช้ชีวิต การมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีผ่านกิจกรรมอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เน้นการนำองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาของนักศึกษามาปรับใช้ในกิจกรรมจริง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์อย่างยั่งยืน และกิจกรรมการสร้างฐานเรียนรู้การเกษตร เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง และเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล