โครงการปันรอยยิ้ม

วันที่เริ่มต้น 09/01/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/01/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ สนามวังซ้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ถนนหอพักนักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605101327   นายณัฐพงษ์   แก้วยัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101332   นายติณณภพ   สุฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101341   นางสาวธัญวรัตม์   วงศ์จักร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101351   นางสาวปณิศา   คำสิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101368   นางสาวพิชญาวี   ศรีแสน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101371   นางสาวภัทราภรณ์   ศรีลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101394   นางสาวศรีสุดา   คำดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101398   นายศิริศักดิ์   บำรุงยศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201315   นางสาวชบาไพร   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201352   นางสาวศุภลักษณ์   ใจวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605204340   นายมาโนชญ์   สุมาลี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605204354   นายอนุชิต   ใจคำธรรม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705101304   นางสาวกฤติยา   โป๊วประยูร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101309   นางสาวกัลยรัตน์   ปานวิเชียร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101314   นางสาวจารุ   วิกยานุเคราะห์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101321   นางสาวชลกานต์   นันต๊ะราช : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101333   นายทัศน์พล   วิไชยา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101367   นางสาวพนิดา   พันธ์อุ่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101381   นางสาววรัชยา   กรุดแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101419   นายอภิสิทธิ์   พิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705104301   นายกนต์ธร   ส่วยนุ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104354   นายพชร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204316   นายธนวัฒน์   ภัทรวรกานต์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204322   นายนรณกร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204355   นายอดิสรณ์   ศรีแก้วเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204360   นายเอกราช   จับคล้าย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204318   นายธนพล   ภูนุภา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204326   นายปฏิภาณ   วงศ์แปง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204344   นายสรวิศ   เจริญกิตตน์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204353   นางสาวอักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และเป็นการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันภายในหมู่คณะก่อนให้เกิดความรักและความสามัคคี รวมถึงยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีและความร่วมมืออันดีระหว่างองค์กรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และรวมไปถึงชุมชนอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล