โครงการอบรมนักศึกษาจิตอาสาเตรียมงานวันเกษตรแห่งชาติ

วันที่เริ่มต้น 27/02/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
บุษบา โกมลมณี สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
พงษ์สันต์ สมบัติ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
สกุณา เชาวพ้อง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
สุเทพ นันทะชมภู สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5522101334   นายธนภัทร   ศิริพงศทัต : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 54ชั่วโมง
5605101307   นายกิตติศักดิ์   รัตนภิเษกชัย : รัฐศาสตร์ 54ชั่วโมง
5605101318   นางสาวอัณชยารัศมิ์   เอกเรื่อง : รัฐศาสตร์ 54ชั่วโมง
5605101409   นายอรรถพล   เครื่องแก้ว : รัฐศาสตร์ 54ชั่วโมง
5605104301   นายกฤษณพงษ์   ปัญญาสัน : การบริหารท้องถิ่น 54ชั่วโมง
5605104320   นายชัยณรงค์   จุมปู : การบริหารท้องถิ่น 54ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 54ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 54ชั่วโมง
5606102312   นายเกรียงไกร   สุวรรณ์ : การตลาด 54ชั่วโมง
5606102367   นายพีรณัฐ   เลิศตระการนนท์ : การตลาด 54ชั่วโมง
5606103356   นางสาวธัญญาพร   สังข์พนัส : บัญชี 54ชั่วโมง
5606103377   นางสาวพริมา   สายน้ำเย็น : บัญชี 54ชั่วโมง
5606103384   นางสาวภานุชนารถ   ใจชุ่ม : บัญชี 30ชั่วโมง
5606103390   นางสาวเมฑาวีร์   พันทอง : บัญชี 54ชั่วโมง
5606103424   นางสาวสุขศิริญา   เผ่าต๊ะใจ : บัญชี 54ชั่วโมง
5606103433   นางสาวโสภิดา   มั่นอ่วม : บัญชี 54ชั่วโมง
5606103439   นางสาวอาริษา   ใสชาติ : บัญชี 54ชั่วโมง
5612106303   นางสาวกุลวดี   บุญดก : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 54ชั่วโมง
5612106351   นางสาวพัชรา   สุวรรณกิจ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 54ชั่วโมง
5612106354   นางสาวพินทิพา   ทองหล้า : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 54ชั่วโมง
5612106373   นางสาววันวิสาข์   ถำวาปี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 54ชั่วโมง
5701222012   นายจิตพจน์   สุวรรณดารักษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 54ชั่วโมง
5801102436   นายละ   สางก่าน : พืชสวน (พืชผัก) 54ชั่วโมง
5801105328   นายณัฐพงษ์   กันธิยะเทพ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 54ชั่วโมง
5801105366   นายวชิรวิทย์   ธิการ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 54ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 54ชั่วโมง
5801105391   นายแสง   จองขืน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 54ชั่วโมง
5804106305   นางสาวกุลกัญญา   กองพนัสสัก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 54ชั่วโมง
5804106328   นางสาวบุษยมาศ   ใจยะเลิศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 54ชั่วโมง
5804106334   นายภาณุวัฒน์   ปัญจรัก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 54ชั่วโมง
5804106336   นางสาวมณฑกร   ก้อนนาค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 54ชั่วโมง
5804106337   นางสาวยลดา   นางแย้ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 54ชั่วโมง
5804106345   นายวุฒิชัย   เพียรไธสง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 54ชั่วโมง
5804106347   นางสาวสุฐิชา   มโนวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 54ชั่วโมง
5805101318   นายฐิติพงษ์   ชัยลังกา : รัฐศาสตร์ 54ชั่วโมง
5805101330   นายธงรบ   ทาสัก : รัฐศาสตร์ 54ชั่วโมง
5805101394   นายสุทิน   ปินตาโมงค์ : รัฐศาสตร์ 54ชั่วโมง
5805101395   นายสุบรรณ   ขียา : รัฐศาสตร์ 54ชั่วโมง
5805101405   นายอรรถพล   หารุคำจ๋า : รัฐศาสตร์ 54ชั่วโมง
5805101406   นายอรุณโรจน์   กันทา : รัฐศาสตร์ 54ชั่วโมง
5806102356   นายชัชวาล   เปี้ยทา : การตลาด 54ชั่วโมง
5806104469   นางสาวรุ่งทิพย์   ทรรศิกา : การเงิน 54ชั่วโมง
5810101388   นางสาวรุ่งทิพย์   อยู่สำอางค์ : การประมง 54ชั่วโมง
5815123396   นายศักดิ์นฤน   ธนภิญโญ : พลังงานทดแทน 54ชั่วโมง
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 6 มีนาคา 2559 โดยมีกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงมีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาอบรมเกี่ยวกับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาชมงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 54  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   60 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   70800 บาท
มูลค่ารายรับ   70800 บาท
ค่าใช้จ่าย 70800 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   70800 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการอบรมนักศึกษาจิตอาสาเตรียมงานวันเกษตรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2559 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 60 คน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม เพื่อประจำตามอาคารต่างๆ เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อ รักษาความสะอาดของห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล ให้คำแนะนำแก่ผู้มาร่วมงาน รวมทั้งอาสาในการขนย้ายสิ่งของ ต้นไม้ ต่างๆ ด้วย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล