โครงการพลังกสิกรรม ปี3

วันที่เริ่มต้น 01/09/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านม่อนเงาะ อ.แม่แตง, บ้านอมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะบริหารธุรกิจ 2
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 4

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพลังกสิกรรม ปี 3 เพื่อศึกษาพื้นฐานการเกษตร และทฤษฏีเกษตรแนวใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน แล้วนำไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรในพื้นที่ชุมชน บ้านอมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรมวิถีชีวิตม่อนเงาะ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 คน
2. กิจกรรมศึกษาชีวิตชุมชนตำบลกองแขก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ บ้านอมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 9 คน
3. กิจกรรมปฏิบัติการคิดนอกกรอบ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม จำนวน 41 คน
4. กิจกรรมเสริมสร้างอาสารากแก้ว ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านอมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล