โครงการพลังกสิกรรม ปี3

วันที่เริ่มต้น 01/09/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านม่อนเงาะ อ.แม่แตง, บ้านอมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
อัชญา ไพคำนาม คณะบริหารธุรกิจ
ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล คณะบริหารธุรกิจ
ธรรญชนก คำแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์
บรรจง สมบูรณ์ชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพลังกสิกรรม ปี 3 เพื่อศึกษาพื้นฐานการเกษตร และทฤษฏีเกษตรแนวใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน แล้วนำไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรในพื้นที่ชุมชน บ้านอมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรมวิถีชีวิตม่อนเงาะ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 คน
2. กิจกรรมศึกษาชีวิตชุมชนตำบลกองแขก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ บ้านอมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 9 คน
3. กิจกรรมปฏิบัติการคิดนอกกรอบ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม จำนวน 41 คน
4. กิจกรรมเสริมสร้างอาสารากแก้ว ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านอมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล