โครงการภาษาอังกฤษเพื่อสิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่มต้น 21/10/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 21/10/2558 เวลา 14:00
สถานที่จัด ณ วัดป่าแดด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ ความสมดุลของระบบนิเวศน์จะทำให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข แต่ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก และทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มาจากฝีมือของมนุษย์และเราทุกคนมีส่วนไม่มากก็น้อยในการก่อวิกฤตนี้ขึ้น หากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ควรเริ่มจากการทำให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่แรก และนักศึกษาผู้ที่กำลังเรียนรู้และกำลังเจริญเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศ หากพวกเขาได้เรียนรู้ ซึมซับและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่ตอนนี้ พวกเขาจะได้เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องและดูแลทรัพยากรที่มีค่าต่อพวกเขาไว้
วิชา ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 และวิชา ศท 242 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้สอดแทรกเนื้อหาทางด้านนี้ในการเรียนการสอนในหลายประเด็น เช่น เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล การทำสิ่งของใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สาระดังกล่าวได้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งหมายในการเป็น Green University ในอนาคต
ดังนั้นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยการพานักศึกษานั่งรถรางชมต้นไม้ใหญ่และโบราณสถานต่างๆในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความเกี่ยวพันระหว่างชุมชนและพื้นที่สีเขียว นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมสำรวจต้นไม้ ตรวจสุขภาพของต้นไม้ และจัดทำเป็นแผนที่ต้นไม้ของวัดป่าแดง นอกจากนักศึกษาจะได้รู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆ และได้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของต้นไม้ว่าต้นไม้เจ็บป่วยได้และต้องการการดูแลรักษาแล้ว สิ่งสำคัญคือนักศึกษาจะได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการร่วมดูแลต้นไม้ เพื่อที่เขาจะได้รู้สึกหวงแหนต้นไม้เหล่านี้ ซึ่งจะนำไปสู่การตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนั้น นักศึกษายังได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาจะได้ฝึกเขียนวิธีการดูแลรักษาต้นไม้เป็นภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาศท 241 และ ศท 242 ที่นักศึกษาได้ศึกษาในชั้นเรียนอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   7400 บาท
มูลค่ารายรับ   7400 บาท
ค่าใช้จ่าย 7400 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   7400 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาและคณาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 50คน โดยได้ทำกิจกรรมนั่งรถรางเพื่อชมต้นไม้ วัดและสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีวิทยาบรรยายให้ความรู้ นักศึกษามีโอกาสสังเกตต้นไม้ต่างๆ สังเกตสุขภาพของต้นไม้ และเรียนรู้หลักการดูแลต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ที่เหมาะสม หลังจากนั้นนักศึกษาได้ทำการสำรวจต้นไม้รอบๆวัดป่าแดง ได้เรียนรู้ชื่อต้นไม้ สังเกตสุขภาพต้นไม้พร้อมจดบันทึก แล้วนำมาแปะไว้บนแผนที่ และได้เรียนรู้ขั้นตอนการตัดแต่งต้นไม้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล