โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ (คณะศิลปศาสตร์)

วันที่เริ่มต้น 10/02/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/02/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5704106345   นายอนันตชัย   จันทร์พรหม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5714101301   นางสาวกนกพร   อุชาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101302   นางสาวกรองแก้ว   มีคุณเอี่ยม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101303   นางสาวกฤติยา   ท่าไม้สุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101304   นางสาวกัญญารัตน์   เรือนใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101305   นางสาวกาญจนา   สุขจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101306   นางสาวกานต์ธีรา   ใจนาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101307   นางสาวกานติ์ชนิต   ตวงสิทธิตานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101308   นางสาวกาลธร   มาสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101309   นายกิตติภพ   ขาวพับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101311   นายขจรศักดิ์   พิภาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101312   นางสาวขนิษฐา   มนตรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101313   นางสาวจตุพร   อภัยวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101314   นางสาวจรีรัตน์   สมบูรณ์ชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101315   นายจักรี   อ่อนคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101316   นางสาวจิราวรรณ   สุนทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ช่างนำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101318   นางสาวจุฬามณี   ศรีคำมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101319   นางสาวฉัตรฑริกา   กันจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101321   นางสาวชนนิกานต์   สัมมาอรรถ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101322   นางสาวชวันรัตน์   เมืองระรื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101323   นายชวัลวัฒน์   ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101324   นายชัยธวัช   ปั้นศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101325   นางสาวฐิติชญา   ณ วิเชียร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101326   นางสาวปาณิสรา   พรมเผือก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101327   นายณรงค์เดช   สิงห์กัณฑ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101328   นางสาวณัชชา   ถิรกันตวุฒิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101329   นางสาวณัฏฐา   แจ่มใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101330   นางสาวณัฐณิชา   เหมือนทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101331   นางสาวณัฐวิภา   กิตติเมธีกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101332   นางสาวณิชกานต์   ก๋าบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101333   นายดลกวิน   วรรณภิระ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101335   นางสาวธนภรณ์   ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101336   นางสาวธนิฎฐา   วิชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101337   นางสาวธัญจิรา   วิริยะนุเคราะห์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101338   นางสาวธัญลักษณ์   ธิมายอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101339   นางสาวธิดารัตน์   ฉ่ำฟ้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101340   นางสาวธิราวาดี   เปียงดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101341   นายธีรนัย   ยุวศิริกุลชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101344   นางสาวนภัสสร   พันธุ์หาญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101345   นางสาวนภาพร   กันธาทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101347   นางสาวนันทิชา   นันทิสันติกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101348   นางสาวนาลิศา   บุญทวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101349   นายนิติรักษ์   รักษ์กิตติวรกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101350   นางสาวนุชรี   ชูช่วย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101351   นายปฏิภาณ   แซ่เตีย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101352   นางสาวปานจันทร์   วัชรีเสวิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101353   นางสาวปิยวดี   แซ่ฉั่ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101354   นางสาวเปมิกา   อู่ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101355   นายพชร   ไชยบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101356   นางสาวพรพรรษา   เหมือนทองแท้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101357   นางสาวพรรณราย   จงประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101359   นางสาวพิจิตรา   สินพูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101361   นางสาวพุฒิกรอง   ศิวกรพิพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101362   นางสาวภัทราพร   อุ่นวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101363   นางสาวภัทราวดี   เเจ้งอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101364   นายภูมิธนิศวร์   สงวนดีกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101365   นายภูมิภัทร   ไคร้สร้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101366   นายอติเทพ   แก้วสุริยะศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101367   นางสาวมัลลิกา   กับปุละวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101368   นางสาวเมธาวี   บุญทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101369   นางสาวเมธาวี   พรมดวงศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101370   นางสาวเมธีณี   กวงแหวน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101371   นางสาวเมวิยา   กังวานวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101372   นายยุทธพงศ์   ต๊ะนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101374   นายรัตตัญโญ   โพธิพฤกษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101375   นางสาวรุ่งอรุณ   กุยวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101376   นายรุจิโรจน์   ทรายมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101377   นางสาวลัลน์ลลิต   อินทร์ต๊ะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101378   นายวชิรานุสรณ์   ธรรมไชยกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101379   นางสาววทันยา   ศิริประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101380   นางสาววนิดา   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101381   นายวรพล   ยานวัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101382   นางสาววันทนีย์   พงษ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101383   นางสาววาระศิริ   ริยะกาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101384   นางสาววาศิฐี   ศิวะสกุลทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101385   นางสาวศรุตยา   ปะทะมะเทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101386   นางสาวศศิธร   แสนภูธร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101387   นางสาวศศิภา   จีระวัฒนาวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101388   นายศักย์ศรณ์   ทัศนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101389   นางสาวศิรินทร   บุญทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101390   นางสาวศิริพร   เพชรออด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101391   นายศุภวัฒน์   ยศชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101392   นายสิตางค์   เอกวัฒนโรจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101393   นายสิทธิชัย   ประกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101394   นางสาวสุกฤตา   วชิรธนากร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101395   นางสาวสุดารัตน์   โชติกิตติศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101396   นางสาวสุทธิญา   เตือนราษฎร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101397   นายสุทัศน์   ยกบัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101398   นางสาวสุพิชชา   สุธาพจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101400   นางสาวสุมิตรา   ตุ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101401   นางสาวสุรีย์พร   บุญมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101402   นางสาวหนึ่งฤทัย   จันทร์ทับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101403   นางสาวหฤทชญา   ลอยพรหม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101404   นางสาวอธิชา   แซ่มั่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101405   นายอธิเบศร์   การไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101406   นางสาวอนงค์นาฎ   สิญจวัตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101407   นางสาวอภิรดี   จุ้มฝน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101408   นางสาวอรญา   ลักษณะลม้าย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101409   นางสาวอรทัย   บุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101410   นางสาวอักษราภัค   แพทย์เมืองจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101411   นายอัครวัฒน์   ราตรีสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101412   นางสาวอัจฉราพรรณ   อุทรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101413   นายอำพน   แก้วมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101414   นางสาวอินทิรา   หินกำปัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101415   นายเอกชัย   สิงหศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101416   นายเอทัศน์   ทองจันทร์แก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714102301   นางสาวกชกร   น้อยหว้า : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102302   นางสาวกชวรรณ   มะโนพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102303   นางสาวกนกวรรณ   ประชุมรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102304   นางสาวกนกวรรณ   โสภา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102306   นางสาวกมลพรรณ   วงค์วิจิตร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102307   นางสาวกอกาน   เขียนวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102308   นางสาวกาญจน์กนก   ไชยจันลา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102310   นางสาวคริษฐา   โลนันท์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102311   นางสาวจารุวรรณ   มากยก : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102312   นางสาวจุฬาลักษณ์   จินดา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102313   นางสาวชนัญญ์ชิดา   ปิติปุณยรัชต์กุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102314   นางสาวชลธิรศน์   บุญยืน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102315   นางสาวญาณิศา   ดอนชัย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102316   นางสาวณัฐญา   ภู่กำจัด : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102318   นางสาวณัฐวิภา   นพเจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102319   นางสาวณิชากร   พันเสรีวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102320   นายต้นสัก   ภัทราดูลย์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102321   นางสาวทิพวรรณ์   เผยวัจน์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102322   นางสาวทิพวัลย์   บุตรอุดม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102323   นายธนพล   ศิริขวา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102324   นางสาวธนาภรณ์   แรงดี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102325   นางสาวธัญญาเรศ   อุ่นแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102326   นายนนธกร   ดวงต๋า : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102327   นางสาวนริษา   จันพรมมิน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102328   นางสาวนาถกมล   ปิ่นสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102329   นายนิพพิชฌน์   ไชยชนะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102330   นางสาวบงกช   สุขสุเมฆ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102331   นางสาวปทุมวรรณ   ยอดสาร : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102332   นางสาวปพิชญา   ประสงค์เจริญ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102333   นางสาวปพิชญา   เรืองฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102334   นางสาวปุญญาภา   ชยปิยสิน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102335   นางสาวประกายดาว   โม้คำ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102337   นางสาวปาริชาติ   สุริยะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102338   นางสาวปิยธิดา   ปรางสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102340   นางสาวปิยาอร   บุญผูก : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102341   นางสาวปูชิตา   ทวีเชื้อ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102342   นายพัธรวิชญ์   เกตุชาติ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102343   นางสาวพิชชานันท์   ปันจี้ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102344   นางสาวพิชญ์พิมล   วรรณาลัย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102346   นางสาวแพรไพลิน   เต๊ะอั้น : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102347   นางสาวโยษิตา   สิ่งที่สุข : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102348   นางสาวรวีวรรธน์   เรืองวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102349   นางสาวรัญชนา   ทิมขลิบ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102350   นายรุ่งระวิน   แก้วชมภู : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102351   นางสาวรุจีรัตน์   สอนยศ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102352   นางสาววรรณวิภา   จันเพ็ง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102353   นางสาววริศรา   วงษ์พานิช : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102355   นางสาววัชรี   อุ่นผาง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102356   นางสาววิภาพร   ไชยะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102357   นางสาวศศิพิมล   ล้อมเขตต์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102358   นางสาวศุภนิดา   บุญมานะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102359   นางสาวสุชิวา   บุญน้อย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102360   นายสุทธิพงษ์   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102361   นางสาวสุธิดา   เจริญธรรม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102362   นางสาวสุธิดา   เมืองเปี้ย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102363   นางสาวเสาวลักษณ์   ทาเกิด : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102365   นางสาวอภิชญา   ธุมาลา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102366   นางสาวอมรรัตน์   เบ็ญอาหลี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102367   นางสาวอรปรียา   ใจพลแสน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102368   นางสาวอาทิตญา   โมรา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102370   นางสาวอินทุอร   เชิดสกุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5804106362   นางสาวจีริสุดา   หิรัญมงคลวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5814101301   นางสาวกนกพร   บำรุงนอก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101302   นางสาวกรรณิการ์   เชียงมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101303   นางสาวกาญจนาพร   ใจกว้าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101304   นางสาวขวัญจิรา   ทองวาฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101305   นางสาวขวัญพร   ไวว่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101306   นายคณาวุฒิ   ปะละชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101308   นายจรณินท์   เชาวน์ฐายี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101309   นายจิณวัฒน์   คำนุช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101310   นางสาวจิณห์นิภา   มณีกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101312   นางสาวจิรัฐติการณ์   พุทธามาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101313   นางสาวจุฑารัตน์   ภู่โต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101314   นางสาวเจนจิรา   กันทะถ้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101315   นางสาวชารีรัตน์   เทพสาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101316   นางสาวชิดชนก   ประดิษฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101317   นายชินวัตร   พรหมเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101318   นางสาวชุติมา   เริ่มกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101319   นางสาวฐานิต   แก้วไชษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101320   นางสาวฐิติมา   สถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101321   นายณภัทร   อนันตวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101322   นางสาวณัฐนิชา   ยศโชคธนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101323   นางสาวณัฐพรรณ   มีอยู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101325   นางสาวณัฐสินี   คะชะสะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101326   นางสาวณิชกานต์   ฝายศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101327   นายทศพล   เต็มดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101329   นางสาวธนพร   แก่นจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101330   นายธนวัฒน์   วงศ์ใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101331   นายธนาคาร   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101332   นางสาวธัญลักษณ์   ประจักษ์สูตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101333   นางสาวธัญลักษณ์   ปันวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101334   นางสาวนภัสวรรณ   มรรคกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101335   นายนันฐวัฒน์   อรุณกิจทวีลาภ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101336   นางสาวนันทนัช   สุทธกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101337   นางสาวนันทวรรณ   สี่พร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101338   นางสาวนุชรี   วรรณฉวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101339   นางสาวบุษยา   ไชยเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101340   นางสาวปทุมพร   ตาเจริญเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101341   นางสาวปลายฟ้า   แย้มทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101342   นางสาวปัณฑารีย์   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101343   นางสาวปาริชาติ   สิทธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101344   นางสาวพลอย   วิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101345   นางสาวพัชริน   มะโนวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101346   นายพัฒชาคริต   เตชะติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101347   นายพิจัย   บุญเสถียรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101348   นายพิชชานนท์   เจริญวัฒนวิญญู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101349   นางสาวพิมพ์พลอย   ฤกษ์นิรันฏร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101351   นายภัทรพล   ขำโต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101352   นางสาวภัทรภร   แย้มเกตุหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101353   นางสาวภัทรสุดา   ติ๊บไหว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101354   นางสาวภัทราภรณ์   ขันดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101355   นางสาวภัสสรา   สุขกาญจนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101356   นางสาวลลิดา   ศิลปนาฬิก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101357   นางสาววรกมล   ตรีทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101358   นางสาววรรณวลี   วนไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101359   นายวราวุธ   กองยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101360   นางสาววริยาภรณ์   จุลธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101361   นางสาววฤณดา   ธราธารกุลวัฒนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101362   นายวัชรพันธ์   ญานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101363   นายรติชา   ฉายพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101364   นางสาววิกานดา   ป้อเครือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101365   นายวีรพงศ์   พะแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101366   นายศราวุธ   เจิมจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101367   นายศัทธาธิต   ลายมังกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101368   นางสาวศิริลักษณ์   เมฆิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101369   นางสาวศิริลักษณ์   วงศ์ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101370   นางสาวศุบภนิดา   บุญขัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101371   นายศุภกฤต   ไต้ลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101373   นางสาวสมิตา   กิจนิมิตผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101374   นางสาวสรญา   เส้งเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101376   นางสาวสุทธิวรรณ   อูปทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101377   นางสาวสุภัทิรา   อุปถัมภ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101379   นางสาวหทัยชนก   กัญญาธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101380   นายอดิศักดิ์   จันทะวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101381   นางสาวอธิชา   เสฏฐวุฒิวงศา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101382   นายอนุวัฒน์   พุฒเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101383   นางสาวอรดา   ใจดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101384   นายอรัญ   ชาเหลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101385   นางสาวอรัญญา   เมฆลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101386   นางสาวอรุณรัตน์   คำเหล็ก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101387   นางสาวอาริศรา   แก้วปิงเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814102301   นางสาวกนกพร   กันทะละ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102302   นางสาวกนกวรรณ   สุริยา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102303   นางสาวกริตรา   จันทร์อ้าย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102305   นางสาวกัญจนาลักษณ์   เหล็กกล้า : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102306   นางสาวกัญญาวีร์   ภักดี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102307   นางสาวกัลย์สุดา   แสวงรุจิธรรม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102309   นางสาวกาญจนา   อรุณวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102310   นางสาวกาญจนาภรณ์   ใจอ่อน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102311   นายจิณณครุฑา   ช่างเจริญ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102312   นางสาวกิตติยา   ทาเรือน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102313   นางสาวกุลสตรี   แสงจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102314   นางสาวจรรยา   มากดี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102315   นางสาวจรินนาชญ์   พิมานเชวง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102316   นางสาวจริยา   พิมพ์ตรา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102317   นางสาวจารุกัญญ์   มหายศ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102319   นางสาวจุติพร   ปฐมรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102320   นางสาวจุฬารัตน์   ศิริโนนรัง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102321   นางสาวเจนจิรา   จันต๊ะต๊ง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102322   นางสาวเจนจิรา   รุ่งเรือง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102323   นายฉัตรชัย   เจริญผล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102324   นางสาวชญานิศ   เนียมสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102325   นางสาวชนาพร   คำสุข : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102326   นางสาวชลินภากรณ์   อัศวโชค : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102327   นางสาวชวัลพัชร   ศิริอังกุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102329   นายณฐนน   ทิพยดากุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102330   นายณัฐกฤษ   กาใจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102331   นางสาวณัฐชยา   ไชยชาญยุทธ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102332   นางสาวณิชารีย์   แสงสนิทโชค : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102333   นางสาวทัศนันทน์   ขำบ้านหลวง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102334   นายทินภัทร   บุญจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102335   นายธนพล   ชำนาญนา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102336   นางสาวธัญจิรา   แสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102337   นางสาวธัญลักษณ์   แซ่โล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102338   นายนนทนันท์   นันทะชัย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102339   นางสาวนภาพร   ใฝ่มิตรอารี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102340   นายนอร์ริน พีร์   ไชยวุฒิมงคล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102341   นายนัฐติพงค์   ตาบุญ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102342   นางสาวนารีญา   สิงหนสาย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102343   นางสาวนิภาธร   แก้วนุ้ย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102344   นางสาวประการัง   อรัญญานันท์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102345   นางสาวปิยพร   ใจมุก : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102346   นายพัชร์สิตา   ศุภอรรถกุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102347   นางสาวผกาทิพย์   บุญชิด : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102348   นางสาวพรธีรา   จันทาโลก : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102349   นางสาวพิมพ์ตะวัน   บำรุงรส : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102350   นางสาวภัทรานิษฐ์   มณีจอม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102352   นางสาวมธุรดา   แสงบุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102353   นางสาวมัทนา   ภมรสุจริตกุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102354   นางสาวมัลลิกา   จอกแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102355   นางสาวเมธาพร   โตตั้ง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102356   นางสาวเมธาวี   ตั้งคำ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102357   นางสาวเมริษา   ลือชาติเมธิกุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102358   นางสาวยลธิดา   มณีวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102359   นางสาวรดา   โสภาพ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102360   นางสาวรัตติยากร   อินธิจักร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102361   นางสาวราชาวลี   สกุลประดิษฐ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102362   นางสาวรุ่งทิวา   กันทะวงค์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102363   นางสาววราภรณ์   ปุกคำ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102364   นางสาววรินทร   ขันคำ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102365   นางสาววริษา   พุฒิไชยจรรยา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102366   นางสาววาสนา   เชื้อจีน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102367   นายวิทวัส   วรรณคนาพล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102370   นายศราวุฒิ   อินทร์จันทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102371   นางสาวศลิษา   อัษฏเมธี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102372   นางสาวศิรประภา   กุนเกียว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102373   นายศิริชัย   อยู่สมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102374   นายสมหวัง   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102375   นางสาวสิริการ   ขัมภรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102376   นางสาวสิรินทรา   แสงสกาวรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102377   นางสาวสุธาสินี   ยุพเยาว์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102378   นายสุธิวัฒน์   สินสวาท : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102379   นางสาวสุพวัฒณีย์   วงค์ตัน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102380   นางสาวสุมิตา   เปี้ยยะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102381   นายสุริยันต์   ธรรมสัตย์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102382   นางสาวแสงเงิน   ลูงใจ๋ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102383   นางสาวอโนชา   พูลทะจิตร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102384   นางสาวอรณัฐ   ศาสนัส : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102385   นางสาวมีนา   เมธสกุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102386   นางสาวอัชริยา   วงค์ซาว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102387   นางสาวอาทิตยา   พัชรมงคลสกุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102388   นางสาวอุมาภรณ็   อัยราชทนารักษ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 42
-วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-21.00 น.
พิธีเปิดงานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 42 ณ สนามกีฬาอินทนิล
-วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00-22.00 น.
การแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ และพิธีปิด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   38000 บาท
มูลค่ารายรับ   38000 บาท
ค่าใช้จ่าย 38000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   38000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านการนำระบบ PDCA มาใช้ในกระบวนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องการพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ คือ มีการประชุมระหว่างนักศึกษาเพื่อวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งก่อนและหลังซ้อมเชียร์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเช่น ฝ่ายจัดทำอุปกรณ์เชียร์ ฝ่ายกีฬา ฝ่ายจัดทำฉาก ฝ่ายเชียร์หลีดเดอร์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายสวัสดิการ เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง และมีการประชุมสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการขับเคลื่อนOrganic/Green/Eco โดยการนำกระดาษที่ใช้สำหรับห่อหุ้มกระดาษ A4 มาทำเป็นชุดกระดาษรีไซเคิลสำหรับการเดินขบวนพาเหรด และการทำวัสดุ อุปกรณ์ที่เหลือใช้จากโครงการต่างๆมาประยุกต์ใช้ เช่น นำโครงไม้ที่เหลือใช้จากโครงการ liberal camp ครั้งที่ 6 มาทำเป็นฉากหลังในโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 การนำเศษกระดาษ ผ้าดิบเหลือ มาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งสแตนเชียร์เพื่อช่วยลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและนักศึกษาได้รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งนักศึกษายังได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศ การวิ่งระยะ 1,500 เมตรหญิง / รางวัลชนะเลิศ การวิ่งระยะ 800 เมตรหญิง และรางวัลรองชนะเลิศ การวิ่งระยะ 800 เมตรชาย รวมถึงยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันกองเชียร์ขนาดเล็กและการประกวดผู้นำเชียร์ขนาดเล็ก
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล