กิจกรรมบริจาคโลหิต คณะบริหารธุรกิจร่วมกับสภากาชาดไทย

วันที่เริ่มต้น 23/02/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/02/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรม อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต คณะบริหารธุรกิจร่วมกับสภากาชาดไทย จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล สำหรับการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
มีนักศึกษา บุคลากร และบุคลทั่วไป แจ้งความจำนงที่จะบริจาคโลหิต จำนวน 108 คน และสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 89 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล