โครงการยุวโฆกษก รุ่น 9

วันที่เริ่มต้น 10/01/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/01/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการนัยกรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
แม่โจ้-แพร่ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมยุวโฆษก รุ่น 9
นายปราณศักดา พิริยะเมธี รหัส 5808107351 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียนรู้นโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
-
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล