โครงการตลาดนัดความรู้ ละอ่อนแป้วัยใส หัวใจสีขาว

วันที่เริ่มต้น 20/01/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 20/01/2559 เวลา 16:30
สถานที่จัด สพม.37 (แพร่-น่าน) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ครงการตลาดนัดความรู้ ละอ่อนแป้วัยใส หัวใจสีขาว โดยร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ - น่าน) ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการให้ข้อมูลเรื่องของกฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 การเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ เป็นการสร้างแกนนำวัยใสในการขับเคลื่อนงานลด ละ เลิกเหล้าในพื้นที่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
-
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล