โครงการเตรียมความพร้อมจัดทำรถกระทงเพื่อเข้าร่วมประกวดในงานยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 01/08/2558 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 25/11/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501102301   นางสาวกชกร   อินทวงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102302   นางสาวกชามาศ   ยอดพล : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102303   นางสาวกนกเนตร   พันธุมิตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102304   นางสาวกมลพร   ชัยบุญมา : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102305   นางสาวกรรณิการ์   พรมพิมพ์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102306   นางสาวกฤติยาณี   วรรณภิระ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102307   นายกฤษฎา   จันทรมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102308   นายกฤษฎา   จิตรัตน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102309   นางสาวกัญญารัตน์   ทาโน : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102310   นางสาวกัณฐิกา   พลายกลาง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102311   นางสาวกัณณิกา   คำสิงห์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102312   นางสาวกัลยรัตน์   สังข์ขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102313   นางสาวกัลย์สุดา   มงคลเอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102314   นางสาวกาญจนา   ขัตติยะ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102315   นางสาวกาญจนา   ช่วยบำรุง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102316   นางสาวกาญจนา   เบญจกัลยา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102317   นายกิดากร   นวลละออง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102318   นายกิตติโชติ   เรืองรุ่งชัยกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102319   นางสาวกิติญาพร   อ่อนสา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102320   นางสาวเกศริน   ตันกูล : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102321   นายไกรครรชิต   คำแปง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102322   นางสาวขนิษฐา   เมตตา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102323   นางสาวคนึงนิตย์   เชื้อบุญจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102324   นายจตุรพร   เศวตวงษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102325   นายจรินทร์   เหลือละ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102326   นายจักรกฤษณ์   ศรีสุวรรณ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102327   นางสาวจันจิรา   จันทร์ประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102328   นายจารุวัฒน์   อัตถาชน : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102329   นายจิรวัฒน์   เรืองเนตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102330   นายจิราวัฒน์   ลำมะเสน : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102331   นางสาวจุฑามาศ   ปัญญาสม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102332   นางสาวจุฑามาศ   เป็งโรจน์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102333   นายเจจริน   สุยะพรม : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102334   นายเฉลิมชัย   พรหมผ่องแผ้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102335   นางสาวชนกชนม์   ถาใหม่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102336   นายชนาธิป   จรูญชนม์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102337   นางสาวชลธิชา   ชะลาชุม : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102338   นางสาวชลธิชา   ลิ้นฤาษี : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102339   นางสาวชลลดา   หอมรักษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102340   นายชลัมพล   มั่นสมสกุลชัย : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102341   นางสาวชุติมา   ด้านเนาลา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102342   นายชุมพล   อ่อนน้อม : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102343   นางสาวโชติกา   ไกรราญ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102344   นายเซน   ยศปัญญา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102345   นางสาวญาณิกา   อะทอยรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102346   นางสาวฐานิดา   สรรศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102347   นายฐิติภัทร์   แก้วกาญจน์วิเศษ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102348   นางสาวณัฏฐนิช   ชมศิริ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102349   นางสาวณัฐนันท์   พรมบุญชู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102350   นายณัฐพงค์   หงษ์ทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102351   นายณัฐพนธ์   จันทร์ทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102352   นายณัฐพล   ทามัน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102353   นายณัฐพล   มณีรัตน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102354   นายณัฐวัตร   แก้วขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102355   นายดนัย   ใจดี : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102356   นางสาวสุธาสินี   ประทักษ์กุล : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102357   นางสาวดารุณี   ชารีงาม : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102358   นายถิร   การมั่งมี : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102359   นายทวีชัย   บุญตาม : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102360   นายทวีศิลป์   คำทราย : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102361   นายทศพล   สุทธิอาภรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102362   นางสาวทิพย์ธัญญา   จำปา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102363   นายธนกฤช   ปฐมนุพงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102364   นายธนพล   เตจ๊ะ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102365   นายธนพล   สีดาเขียว : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102366   นายธนวัฒน์   ปาละสอน : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102367   นายธนาตย์   ฉินกมลทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102368   นางสาวธาริณี   กาศพิบูลย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102369   นางสาวธิดารัตน์   นาคสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102370   นายธีรฉัตร   เชื้อหมอ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102371   นายธีรวัฒน์   บาลสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102372   นายธีรวัต   ปันติ๊บ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102373   นายธีระพงษ์   ฟูชื่น : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102374   นายธีระพงษ์   วิรัตน์ประเสริฐ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102375   นางสาวนงลักษณ์   สุวรรณะมา : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102376   นายนที   รัตนเณร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102377   นายนพพล   ชุมภูชา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102378   นางสาวนภสร   ใจลังก๋า : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102379   นางสาวนฤมล   พิมพา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102380   นางสาวนัฎชญา   โพธิจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102381   นายนัฐภัทร   สนธิคุณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102382   นางสาวนิตยา   วงศกันทา : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102383   นางสาวนิศากร   สอนทิม : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102384   นางสาวนิศาชล   รสชา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102385   นายนุพงษ์   วงษ์ศิริสุพรชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102386   นางสาวเบญญาภา   บุญยงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102387   นางสาวบัณฑิตา   เตชะนัดตา : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102388   นายบุญชื่น   สวัสดิ์สัมพันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102389   นายบุญญฤทธิ์   คำทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102390   นางสาวเบญจพร   ญาณะวงศา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102391   นายปรมินทร์   คำประเสริฐ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102392   นางสาวประพิณ   ไวปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102393   นางสาวประภาพร   พุทธสอน : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102394   นายปรีชา   ประสมบุญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102395   นางสาวปัทมาพร   พึ่งมุก : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102396   นางสาวปาณิสรา   ปัญญาพิมพ์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102397   นางสาวปิยพร   ปันแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102398   นายปิยะพงษ์   ตื้อบัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102399   นายปิยะพล   แสงศรีคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102400   นางสาวปิยาภรณ์   ชัยมงคล : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102401   นายพงษ์ศิริ   หงษ์ทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102402   นางสาวพรทิวา   ชูเกียรติคีรีชัย : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102403   นางสาวพรสุดา   ทานนพิม : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102404   นางสาวพัชรา   วาสอนใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102405   นางสาวพัชราภรณ์   รักบุตร : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102406   นายพันธ์ศิริ   แสงเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102407   นายพิชญ์   บุญน้า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102408   นางสาวพิชาดา   มีบุญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102409   นายพิชิตชัย   แก้วเมืองกลาง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102410   นายพินิจ   สาลีอาจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102411   นายพีระพงศ์   ประกอบเขตการณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102412   นางสาวเพชรรัตน์   ขำเหล็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102413   นางสาวเพ็ญนภา   น้อยสอน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102414   นายไพโรจน์   มีพึ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102415   นายภรต   ปัดสามาลา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102416   นางสาวภัทรานิษฐ์   พลหาญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102417   นายภาคภูมิ   กำลังพืช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102418   นางสาวภาณุเนตร   ศรีมูล : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102419   นางสาวภานุนาถ   มีมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102420   นายภานุพงศ์   เงาธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102421   นางสาวภาวิดา   บุญรอด : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102422   นางสาวมณีสร   โลมะวิสัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102423   นางสาวมะลิ   โปทะอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102424   นางสาวมุทิตา   พลสวัสดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102425   นางสาวเมธินี   ชูแสง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102426   นางสาวรจนา   ช้างทองคำ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102427   นายรชานนท์   เชื้อสาร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102428   นางสาวรัชนีพร   วันทอง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102429   นางสาวรัตติกาล   เครือวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102430   นางสาวรัตติยา   วรไหล : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102431   นางสาวรุ้งธิดา   ลิเป้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102432   นายเรืองวิทย์   กุลพัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102433   นายวรากร   คีลาวงษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102434   นางสาววรินญา   รินอุด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102435   นายวรินทร   วสุวรเวธน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102436   นางสาววริศรา   เนียมสกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102437   นางสาววลัยลักษณ์   ซังปาน : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102438   นายวัชระวิชญ์   ภูพิสิฐวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102439   นายวิกรม   เจริญเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102441   นางสาววิชุดา   ขัดก๋า : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102442   นายวินิจ   วิรัตน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102443   นายวิริยพล   คงเทียน : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102444   นางสาววิลัยพร   กุณรินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102445   นางสาววิลัยลักษณ์   มุงคล : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102446   นายวิษณุกร   ทองสิงห์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102447   นายวิษณุลักษณ์   โปธิ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102448   นางสาววิสา   สัตย์ซื่อ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102449   นายวีระพงษ์   โสภา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102450   นางสาวศกุลตลา   ธรรมจิตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102451   นายศตวรรษ   โพธิสาร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102452   นายศรราม   แซ่ม้า : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102453   นายศรศรี   ยอดสิงห์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102454   นางสาวศรสวรรค์   นิลกำแหง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102455   นางสาวศรัณญา   ปัทมังสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102456   นายศรายุทธ   ผิวพรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102457   นางสาวศิรประภา   มูลวิชา : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102458   นางสาวศิริกานต์   สุริยะ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102459   นางสาวศิริลักษณ์   ใจศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102460   นางสาวศิริวิมล   บุญสันต์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102461   นางสาวศิริสุข   จุลทัศน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102462   นายศุภชาติ   จันทร : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102463   นางสาวศุภรดา   แตงโม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102464   นายสมบัติชัย   จิดากรรัตนกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102465   นางสาวสมปรารถนา   เจนใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102466   นายสมพงศ์   หละปี : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102467   นางสาวสมฤทัย   คงพูล : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102468   นางสาวสมหมาย   สิงห์ครุธ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102469   นายสรณัฐ   มีทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102470   นางสาวสราลี   จำนงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102471   นางสาวสลิญธิรา   ติรวรรธกสกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102472   นางสาวสิทติประภา   เทียมศักดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102473   นายสิทธิโชค   ขัติรัตน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102474   นางสาวสุชาวดี   เงินแพง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102475   นางสาวสุณัฐชา   คำปา : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102476   นางสาวสุณิสา   สัมมา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102477   นางสาวสุธาสินี   วันดี : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102478   นางสาวสุธิดา   พุ่มฤทธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102479   นางสาวสุนัณดา   บุญภักดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102480   นางสาวสุนันทา   พันธุ์สันติกุล : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102481   นางสาวสุนิสา   ศรีบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102482   นางสาวสุพรรณ์นีย์   อินทร์เรือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102483   นางสาวสุพัตรา   ชุมภู : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102484   นางสาวสุภาภรณ์   สิริภูมิ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102485   นางสาวสุภารัตน์   เจริญราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102486   นางสาวสุรีรัตน์   คุ้มครอง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102487   นางสาวสุวิตรี   แดนขนาน : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102488   นางสาวโสภิตา   นามวิจิตร : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102489   นายหัตถกิจ   ศิขรีฤทธากุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102490   นายอดิศักดิ์   ฟองมูล : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102491   นางสาวอทิตยา   พูลทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102492   นายอนุกูล   ใจพรม : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102493   นายอภิวัฒน์   จันทร์สมบรูณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102494   นายอภิวัฒน์   ปัญญาเมือง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102495   นายอภิสิทธิ์   ไชยสุ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102496   นางสาวอมรรัตน์   โคตพงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5501102497   นายอรรถนนท์   จันทร์อ่อน : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5501102498   นางสาวอรอนงค์   สหุนันต์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5501102499   นางสาวอริศรา   มะโนคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5522101431   นางสาววิจิตรา   ศรีวัฒนพงศ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 120ชั่วโมง
5601102301   นางสาวกนกวรรณ   ปันปวง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102302   นายกรกต   ซาซง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102303   นางสาวกรนิการ   คำนาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102304   นายกรัณย์   สิทธิราวี : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102305   นายกฤตนันท์   คำภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102306   นายกฤติน   บุญจันดา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102307   นายกฤษกร   ยะครุฑ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102308   นายกฤษฎากร   แทนกลาง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102309   นางสาวกวินนา   วิเศษมี : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102310   นางสาวกันทิรา   ตรีวิเศษ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102311   นายกัปตัน   อยู่สุข : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102312   นายกัมพล   ทองนาค : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102313   นายกิตติชัย   ทรายใจ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102314   นายกิตติศักดิ์   จึงสุวรรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102315   นางสาวกุลธิดา   ระติเดช : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102316   นางสาวเกศกัลยา   กันธะมาลา : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102317   นายเกษมศักดิ์   ภาสะวณิช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102318   นางสาวเกษรา   เพิ่มพูล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102319   นายโกมินทร์   นำภา : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102320   นายโกวิท   ปัญญาจิตร : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102321   นางสาวขนิษฐา   โคตรเครื่อง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102322   นางสาวขวัญฤทัย   แม่นปืน : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102323   นางสาวจรัสรัส   สมวิลัย : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102324   นายจักรกฤษณ์   โคมณี : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102326   นายจิระพงษ์   สามลทา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102327   นายจิรายุ   อาสการ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102328   นางสาวจิราวรรณ   กล้าจริง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102329   นางสาวจุฑารัตน์   สวาทนุช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102330   นางสาวจุติพร   มาลาน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102331   นางสาวจุรีภรณ์   แสงสกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102332   นางสาวจุฬารัตน์   อยู่เย็น : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102333   นายเจษฎา   นันไชยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102334   นายเจษฎากร   คำพิมพ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102335   นายเจษฏางค์   ปิยะวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102336   นางสาวชญานี   เทวีรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102337   นางสาวชนนิกานต์   รักษา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102338   นางสาวชนิษฐา   สายแสง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102339   นางสาวชไมพร   เครือแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102340   นายชยพล   กชมณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102341   นางสาวชลาลัย   แก้วสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102342   นางสาวชลิฎา   อุบลหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102343   นางสาวชลิตา   ตันสุ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102344   นางสาวชัชฎาภรณ์   พันวัน : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102345   นายชาคร   ถนอมบุญเจริญ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102346   นางสาวชิโนรส   มณีทัศน์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102347   นายชุติพันธุ์   สุขมี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102348   นางสาวชุติมา   รัตนบุรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102349   นางสาวฐิตาพร   เหล่าวงศา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102350   นางสาวฐิติพร   แก้วหล่าย : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102351   นายณฐ   ติรวรรธกสกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102352   นางสาวณัฐธิดา   บุญสอาด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102353   นายณัฐนนท์   สุนทานนท์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102354   นายณัฐพงษ์   คำราพิช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102355   นายณัฐวัฒน์   รัตนยศ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102356   นางสาวณีรนุช   วิเศษคามิน : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102357   นางสาวดวงสมร   ดอกงิ้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102358   นางสาวดารุณี   หน่ามือ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102359   นายต้นตระการ   ติง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102360   นางสาวทักษพร   บุญแรง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102361   นางสาวทิพาริน   มาฉิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102362   นายธนกฤช   แก้วเป็ง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102363   นายธนพล   ธนะแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102364   นายธนวันต์   ชัยเพ็ชร : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102365   นางสาวธนัชญา   ราชตราชู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102366   นางสาวธนาภา   ส่งเสริม : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102367   นางสาวธัญญารัตน์   ปวงศรัทธา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102368   นางสาวธัญญาเรศ   เดือนแจ้งรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102369   นางสาวธิดา   โฉมฉาย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102370   นายธีรศักดิ์   เพ็งผลา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102371   นายธีระ   โปธา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102372   นายนทัสสกร   บุญเจริญทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102373   นางสาวนริศรา   สุขจิตร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102374   นายนฤนาท   กันพนม : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102375   นายนฤเบศ   ไวทยินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102376   นางสาวนวรัตน์   แสงโทโพธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102377   นายนวล   ทองอิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102378   นางสาวนวลมณี   นิกรกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102379   นายนัทธพงศ์   คชศาสตร์ศิลป์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102380   นายนันทยศ   ศรีเดชาพิทักษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102381   นางสาวน้ำฝน   ศรีกระกูล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102382   นายนิภัทร์   วัลบุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102383   นายนิรชัย   เครือแตง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102384   นางสาวนิศาชล   พรมวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102385   นางสาวบงกชกร   น้อยพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102386   นายบริวัตร   ขนุนทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102387   นางสาวบัวตอง   ยืนยงคีรีมาศ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102388   นางสาวบุศรินทร์   ทินะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102389   นายปฏิภาน   ประกอบดี : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102390   นายปฐวี   จันทร์ผล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102391   นายปฐวี   มั่นดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102392   นางสาวปนัดดา   ปัญจมาพร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102393   นางสาวประภัสรา   ฐานวิเศษ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102394   นางสาวประภาพร   กองสมบัติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102395   นางสาวปรางค์ทิพย์   แก้วสะอาด : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102396   นายปวริศ   วนาวรสุขรักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102397   นายปัทวี   วงศ์ษา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102398   นางสาวปิยนาถ   สมบัติชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102399   นายปิยะพจน์   เอี่ยมรุ่งทรัพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102400   นายเปี๊ยะ   ผางชัยภูมิ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102401   นายพงศกร   ทองบ่อ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102402   นายพชรพล   เชื่อมชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102403   นายพนพล   ยศศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102404   นางสาวพรไพลิน   จันทิหล้า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102405   นางสาวพัชริดา   ศรียาเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102406   นายพิเชษฐ์   สะแก : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102407   นายพิภพ   ภูมิลำนันท์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102408   นางสาวพิมพิกา   เสาสีนาด : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102409   นายพิษณุพงศ์   คงปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102410   นางสาวเพชรรัตน์   ยอดแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102411   นางสาวภัณฑิรา   เกื้อทาน : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102412   นายภัทรพงศ์   คชรินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102413   นางสาวภาวิสา   ยะกะชัย : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102414   นางสาวมลธิดา   ธิศาเวช : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102415   นางสาวมัทธิกา   แก้วพิงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102416   นายมานุพงษ์   วงษ์ปวง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102417   นางสาวยลลดา   แสงทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102418   นายยุทธการ   เทพยุหะ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102419   นายยุทธการ   ประมูลศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102420   นายยุทธพงษ์   บุญเป็ง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102421   นางสาวยุวรัตน์   จันทสุข : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102422   นางสาวเยาวเรศ   ทรัพย์พอดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102423   นายรวีโรจน์   เอี่ยมพนากิจ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102424   นายรัฐพล   พรหมทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102425   นายรัฐศาสตร์   แสงกระจ่างเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102426   นางสาวรัตนาภรณ์   แท่นคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102427   นายฤทธิชัย   ทองจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102428   นายฤทธิชัย   ศิริ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102429   นายลิขสิทธิ์   จันทราพูน : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102430   นายวชิรวิทย์   ชอบเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102431   นางสาววธิดา   จาติระเปา : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102432   นางสาววรรณวิษา   ขันเงิน : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102433   นางสาววรรณอุษา   ผาคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102434   นางสาววรรณิศา   แพเกาะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102435   นายวรรธนัย   ทายะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102436   นางสาววรินทร   คุ้มชะนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102437   นายวัชร   ทองโม๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102438   นางสาววันทนี   เสือภู่ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102439   นายวิชวิน   เสมสายัณห์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102440   นายวิทยา   เพชรราช : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102441   นางสาววิภารัตน์   ชมเชย : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102442   นายวีรภัทร   ศิลาสุวรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102443   นายวีระพันธู์   จันตั้ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102444   นายศรัณญ์   จี๋ดอกแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102445   นายศรายุธ   บัวบางงอน : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102446   นายศาสตรา   ชูทวด : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102447   นายศิริชัย   พุทธนาวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5601102448   นางสาวศิริพร   เพลิงน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5601102449   นางสาวศิริพร   อ่องประกิจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102450   นางสาวศิริรัตน์   เกียนนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5601102451