โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 25/11/2558 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 25/11/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ
จักรพงษ์ สุขพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
ประภาพร กิจดำรงธรรม คณะบริหารธุรกิจ
อนุชา กันทรดุษฎี คณะบริหารธุรกิจ
ฉัตรชัย ก๋าเร็ว คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ งานบริการวิชาการและวิจัย
ประภาศรี ใจกันทา คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี จัดขึ้นเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ว่าที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดโครงการปัจฉิมเพื่อแสดงความยินดีรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันที่ดีระหว่างคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อันจะเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีความพร้อมในการรับใช้สังคมและประเทศชาติจำนวนกว่า 500 คน โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี จัดขึ้นเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ว่าที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดโครงการปัจฉิมเพื่อแสดงความยินดีรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันที่ดีระหว่างคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อันจะเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีความพร้อมในการรับใช้สังคมและประเทศชาติจำนวนกว่า 500 คน โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล