โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา

วันที่เริ่มต้น 16/12/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/12/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด สถานีเกษตรหลวงปางดะ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จักรพงษ์ สุขพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
ประภาพร กิจดำรงธรรม คณะบริหารธุรกิจ
พิชิต สิทธิกัน คณะบริหารธุรกิจ
อนุชา กันทรดุษฎี คณะบริหารธุรกิจ
ฉัตรชัย ก๋าเร็ว คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ งานบริการวิชาการและวิจัย
ประภาศรี ใจกันทา คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ สถานเกษตรหลวงปางดะ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำนักศึกษา ซึ่งนำมาปรับใช้ในสโมสรนักศึกษาของคณะฯ ให้เกิดการทำงานเป็นทีมและเป็นระบบในทีม ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 71 คน และคณาจารย์ บุคลากร ควบคุมดูแลระหว่างทำกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ สถานเกษตรหลวงปางดะ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำนักศึกษา ซึ่งนำมาปรับใช้ในสโมสรนักศึกษาของคณะฯ ให้เกิดการทำงานเป็นทีมและเป็นระบบในทีม ซึ่งมีการสอดแทรกกิจกรรมที่ตอบด้านประกันคุณภาพ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 71 คน และคณาจารย์ บุคลากร ควบคุมดูแลระหว่างทำกิจกรรม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล