โครงการสัมมนาวิชาการ "การสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 14"

วันที่เริ่มต้น 14/11/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/11/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ชั้น 3 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการสัมมนาวิชาการ "การสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 14" "Green Communication : สื่อปลอดภัย ใจเป็นสุข" จัดโดย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 14-15 พศจิกายน 2558 ณ ชั้น 3 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดนภายในงานได้มีกิจกรรม ดังนี้
1. สัมมนาวิชาการ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วาดลายเส้นบนสมาท์โฟนช่วยเยียวยาจิตใจ"
3. กิจกรรมสาธิตให้ความรู้การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ โดย กลุ่มเกษตรอินทรีย์
4. นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. นิทรรศการให้ความรู้ของกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน
6. การออกบูธของผู้สนับสนุนงานสัมมนาวิชาการ
7. กิจกรรมอื่นๆ เช่นเล่นเกมส์ การแสดงมินิคอนเสิร์ต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการสัมมนาวิชาการ "การสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 14" "Green Communication : สื่อปลอดภัย ใจเป็นสุข" จัดโดย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 14-15 พศจิกายน 2558 ณ ชั้น 3 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดนภายในงานได้มีกิจกรรม ดังนี้
1. สัมมนาวิชาการ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วาดลายเส้นบนสมาท์โฟนช่วยเยียวยาจิตใจ"
3. กิจกรรมสาธิตให้ความรู้การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ โดย กลุ่มเกษตรอินทรีย์
4. นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. นิทรรศการให้ความรู้ของกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน
6. การออกบูธของผู้สนับสนุนงานสัมมนาวิชาการ
7. กิจกรรมอื่นๆ เช่นเล่นเกมส์ การแสดงมินิคอนเสิร์ต
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล