โครงการสิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมืองกับจาวเจียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 23/11/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/11/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605101325   นางสาวชื่นนภา   พงษ์พนัส : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101329   นายณัฐสิทธิ์   คำพุฒ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101351   นางสาวปณิศา   คำสิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101365   นายพัฒนพงษ์   สุทาชัย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101371   นางสาวภัทราภรณ์   ศรีลา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101398   นายศิริศักดิ์   บำรุงยศ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605201315   นางสาวชบาไพร   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605201348   นางสาววัลลภา   ตาสา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605201349   นายวิศรุต   เกตุนิมะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605201350   นางสาววีรินทร์   บุญคำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605201352   นางสาวศุภลักษณ์   ใจวงค์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605204340   นายมาโนชญ์   สุมาลี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5605204354   นายอนุชิต   ใจคำธรรม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204316   นายธนวัฒน์   ภัทรวรกานต์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204322   นายนรณกร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204325   นายปภังกร   จอมดวง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204355   นายอดิสรณ์   ศรีแก้วเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204360   นายเอกราช   จับคล้าย : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยบริหารศาสตร์กับประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักศึกษาได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีจุดประทีปของชาวล้านนาให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล