กิจกรรมจิตอาสาช่วยงาน "วันรวมเคียวเกี่ยวข้าว เพื่อผู้ด้อยโอกาส"

วันที่เริ่มต้น 20/11/2558 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 20/11/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด ตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วย กลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคม รวมตัวกันเพื่อจัดงาน "วันรวมเคียวเกี่ยวข้าว เพื่อผู้ด้วยโอกาส" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้
1.เพื่อรวมผู้มีจิตอาสาเพื่อสังคมร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อมอบข้าวที่ปลูกทั้งหมด 17 ไร่ที่ได้มอบให้กับผู้ด้อยโอกาส
2.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีดั่งเดิมของชาวล้านนาบูชาขวัญข้าว แฮกเกี่ยวข้าว ขึ้นท้าวทั้งสี่ และยกย่องบูชา รำลึกถึงบุญคุณของชาวนาไทย
3.เพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจให้กับ ผู้มีจิตอาสาและผู้กระทำคุณความดีต่อสังคม ให้มีพลังในการทำความดี ต่อๆไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล