โครงการสิงห์ไพรเสวนา ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 11/11/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/11/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605101302   นายกฤษฎากร   ลอยเทศ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605101400   นายศุภชัย   ถอสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101306   นายกฤษณะ   ศิริอางค์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101313   นายกีรติ   ชารินทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101314   นางสาวจารุ   วิกยานุเคราะห์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101333   นายทัศน์พล   วิไชยา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705101335   นายเทิดพงศ์   เข็มภาค : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101384   นายวัชระ   อินตะแก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5705104308   นายจักรธาร   โชคธงทองทวี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705104319   นางสาวฐิติรัตน์   มีสีดี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705104354   นายพชร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204316   นายธนวัฒน์   ภัทรวรกานต์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204322   นายนรณกร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204360   นายเอกราช   จับคล้าย : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
เพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล