โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 30/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101323   นางสาวณัฐวดี   สิทธิดุก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101326   นางสาวดรุณรัฐ   สมเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101334   นางสาวธนภรณ์   แก้วทองสุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101355   นางสาวภัทจิรา   หู้พูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101371   นายวรพิชญ์   จำปาเงิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201364   นายอรรถพงศ์   แสงจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204301   นางสาวกนกวรรณ   ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204302   นางสาวกรกนก   ไชยวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204303   นายกฤดภณ   อัศวภูมิ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204306   นายจตุกร   ยะอนันต์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204310   นายชัยธวัช   มูลแขม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204311   นางสาวฐิติรัตน์   ลัดดาวรพรรณุ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204314   นายณัฐพล   นิ่มทอง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204315   นางสาวณัทธิดา   จันทร์หอม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204318   นายธนพล   ภูนุภา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204326   นายปฏิภาณ   วงศ์แปง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204333   นายภาณุวิชญ์   จันทะอ้าย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204335   นายมานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204340   นายวัชรพงษ์   สร้อยมณีวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204341   นายศรนรา   วารีรักษ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204342   นางสาวศิริยากร   ถนอมบุญ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204347   นางสาวสุชาดา   มะณีย์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204352   นางสาวอริยาภรณ์   สิทธิสงคราม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204353   นางสาวอักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204354   นางสาวอัจฉราวดี   คำเจียงเงิน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204357   นางสาวอินธีวรา   อินทโพธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการขององค์กร ชุมชน ไปจนถึงระดับภูมิประเทศ ภูมิอาเซียน และประชาคมโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล