โครงการเด็กแม่โจ้ซี้ดหนักมาก

วันที่เริ่มต้น 04/11/2558 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 04/11/2558 เวลา 15:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรม อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5506102302   นางสาวกมลชนก   บุญเรือง : การตลาด 8ชั่วโมง
5506102313   นางสาวเจนจิรา   อยู่ดี : การตลาด 8ชั่วโมง
5506102319   นางสาวศิริรักษ์   ถนอมจิตต์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5506102320   นางสาวณัชชา   เทียนเจริญ : การตลาด 8ชั่วโมง
5506102333   นางสาวนฤมล   สังข์ธูป : การตลาด 8ชั่วโมง
5506102344   นางสาวประวีณา   มงคลการ : การตลาด 8ชั่วโมง
5506102365   นางสาวมยุรี   สาสนะ : การตลาด 8ชั่วโมง
5506102367   นางสาวเมยาณี   เลี่ยมแก้ว : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102302   นางสาวกนิษฐา   เนตรสว่าง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102308   นางสาวกาญจนา   วงษา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102319   นายจักรกฤช   อำพร : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102325   นายเฉลิมเกียรติ   ใจกลิ้ง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102333   นางสาวฐิรยาภรณ์   เอมอุทัย : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102339   นางสาวณัฐปภัสร์   พูนหิรัญอุดมโชค : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102343   นายณัฐวุฒิ   วิสุทธิ์ทรัพย์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102349   นายเทพพิทักษ์   ตาคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102363   นายพิฆเนศ   เกียรติศิลป์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102365   นางสาวกชพรรณ   เมืองเดช : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102373   นายภาณุพงษ์   ช้างเนียม : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102387   นางสาววรัญตรี   คำฝั้น : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102389   นางสาววัชราพร   แก้วประเสริฐ : การตลาด 8ชั่วโมง
โครงการเด็กแม่โจ้ซี้ดหนักมาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานกิจกรรม อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษาสาขาการตลาด ที่เข้ารอบการประกวด ของ AIS
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 450 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมเด็กแม่โจ้ซี้ดหนักมาก เป็นการประกวดแผนธุรกิจ AIS โดยภายในงานมีกิจกรรม เกมส์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล