โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง "Empowerring your Business"

วันที่เริ่มต้น 28/10/2558 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 28/10/2558 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวยยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5406101412   นายธนภูมิ   สิงห์คราม : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 8ชั่วโมง
5406101413   นายรัฐพล   ท้าวเพชร : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 8ชั่วโมง
5506101301   นางสาวกนกพร   คำพรหม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101302   นางสาวกนกวรรณ   ทำสวน : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101303   นางสาวกมลวรรณ   ปินตาแจ่ม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101304   นายกฤตภาส   เขียวเชย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101305   นางสาวกฤติยา   อาจปาสา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101306   นายกิตติธัช   สืบใจถา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101307   นางสาวกิตติยา   สายสุข : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101309   นางสาวกิติยา   พุทธิมา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101310   นายจักรกฤษณ์   วังใจ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101313   นางสาวจิตระวี   เรือนแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101314   นายจิรพงศ์   ไชยลังกา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101316   นางสาวจิรานันท์   มานันตา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101317   นางสาวจิราภรณ์   ระงับทุกข์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101318   นางสาวจีรกานต์   ศรีหาญ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101319   นางสาวจีรภา   อินทรไพจิตร : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101320   นายจีรยุทธ   จินดาหลวง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101321   นางสาวจีรวรรณ   บุญติ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101322   นางสาวจีราวรรณ   กุลฉิม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101323   นางสาวจุฑามาศ   เพิ่มพูล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101324   นายชนุตพงศ์   ชุมชอบ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101326   นางสาวชลธร   จันทร์พิลา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101327   นางสาวภฤศญา   ขวัญเขียว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101328   นายชินวัตร   กรกัมพล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101329   นายโชตสุรัตน์   พงษ์พันธ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101332   นายณัฐพงศ์   ไชยสิงห์คำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101333   นายณัฐพัชร์   เลิศศิริธนะกุล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101334   นายณัฐวุฒิ   มูลมั่ง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101335   นางสาวดวงมณี   ใจวงษ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101336   นางสาวตวงพร   เทพวงศ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101337   นางสาวทิตยา   เครือวงค์เมืองคำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101338   นางสาวทิพย์   มงคล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101339   นายธงชัย   ทิพย์พนาพันธุ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101340   นางสาวธนพร   สัตย์ซื่อ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101341   นายธนพล   คุณยศยิ่ง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101343   นางสาวธนัญญา   แสงสุวรรณ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101344   นางสาวธนาภรณ์   สุขุมิน : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101347   นางสาวธันยพร   ราวกลาง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101348   นางสาวธิดามล   ชัยยะกูล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101352   นายนครินทร์   โพธิ์ตระกูล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101353   นายนที   เรือนสุภา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101354   นายนรนิติ   มงคล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101355   นางสาวนัฎฐิกา   อินทนะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101358   นางสาวนิศารัตน์   แสงอุบล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101359   นางสาวบุศรินทร์   วงค์สวรรค์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101360   นางสาวบุษยพัชร์   เกลี้ยงเกลา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101361   นางสาวเบญจมาภรณ์   ทำคำหมื่น : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101362   นางสาวเบญจวรรณ   ศรีแสง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101363   นายปฏิพัทธ์   ปัญญาเมือง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101364   นางสาวประภัสสร   บุญสนอง : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101365   นางสาวปรียานุช   นวลสนิท : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101366   นางสาวปวีณ์สุดา   วิทาคำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101367   นายปิยพงศ์   แก้วโพธา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101368   นางสาวเป็นหนึ่ง   มานะจรรยาพงศ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101370   นางสาวพรทิพย์   ไตรธรรมานนท์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101371   นางสาวพรพิมล   วทนะอัคร : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101372   นายพัฒนา   หวังวนกุล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101373   นางสาวพิชชาธร   บุญธรรม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101374   นางสาวพิมพ์ชนก   จัดของ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101381   นางสาวเมธาวดี   หล้าแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101382   นางสาวลลิตา   หยุมพุทธะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101385   นางสาววราทิพย์   เสวะกะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101386   นางสาววราภรณ์   จันทวงค์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101387   นางสาววราภรณ์   อิทธิฤทธิพันธ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101388   นางสาววราภรณ์   บุญมา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101390   นายวัชรพงษ์   นนทบุตร : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101391   นายวัชรพล   แถบประสิทธิ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101392   นางสาววัชราวลี   คะปูคำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101393   นางสาววิภาพร   สร้อยระย้า : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101395   นางสาวศรารัตน์   อ้ายพิงค์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101399   นายศักรินทร์   แรกเข้า : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101400   นายศิริกรณ์   บัวแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101401   นางสาวศิรินาฎ   ท่อแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101402   นางสาวศิริรัตน์   ขัตติวงค์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101403   นางสาวศิริรัตน์   อรินตา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101405   นางสาวศิริลักษณ์   เจตวรรณ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101406   นายศิวกร   สุจา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101407   นางสาวสุคนธา   ศรีธนาภา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101409   นางสาวสุพิชญ์ชา   นิเวศน์สุคติ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101411   นายสุวิชญ์   ยาวิชัย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101412   นางสาวโสภา   ทิศหล้า : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101413   นางสาวหฤทัย   วงค์จันทร์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101414   นายหัสพงศ์   ใจขาว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101416   นายอนันตพงษ์   วงษ์สินธุ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101417   นางสาวอรนิภานันท์   แก้วมูล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101418   นางสาวอรพรรณ   มูลสุข : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101420   นางสาวอันทิกา   ชวดชุม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101421   นางสาวอารญา   ศรีสมบัติ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101423   นางสาวฐิติมา   ร่องหน : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101424   นางสาวพรทิตย์   จำปา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101425   นางสาวปิยะนาถ   ปิ่นแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506101426   นางสาวปิยะมาศ   ปิ่นแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5606101327   นายเฉลิม   เที่ยงเมือง : การจัดการ 8ชั่วโมง
โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง "Empowerring your Business" จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และเป็นการนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 722 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การจัดโครงการสัมมนาวิชาการฯ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นรายวิชาเรียน โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้และร่วมกันทำกิจกรรม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล