โครงการจัดแข่งขันโต้วาที หัวข้อ "เศรษฐกิจไทยพิชิตนำเข้า vs ส่งออก"

วันที่เริ่มต้น 21/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้คือการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในด้านการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุพันธกิจดังที่มหาวิทยาลัยวางไว้ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 นี้ จึงจัดให้นักศึกษามีกิจกรรมโต้วาที ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ศศ351) ในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยพิชิตนำเข้า VS ส่งออก” อันเนื่องมาจาก ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่การค้าระหว่างประเทศเปิดกว้าง ทุกประเทศสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และไร้พรมแดน ทิศทางนโยบายของประเทศในส่วนของการค้าขายระหว่างประเทศควรเป็นอย่างไร และประเทศไทยควรมุ่งเน้นนโยบายสนับสนุนการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า หรือสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออก จึงจะมีผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้มากที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล