โครงการบรรยายพิเศษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 11/09/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการสร้างองค์ความรู้กระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญ ก็คือ การรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์โดยตรง ในการนี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้เรียนเชิญอาจารย์แบ๊งค์ งามอรุณโชติ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Technology, growth and politico-economic entrapment of Thailand ทั้งนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นว่าการบรรยายพิเศษดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สนใจ จึงได้ดำเนินการจัดบรรยายพิเศษ ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล