โครงการแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 16/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะผลิตกรรมการเ้กษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
พงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ธีระชัย ศรีทอง คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริหารและธุรการ
ปฏิมา วุฒิ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานเลขานุการ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501102342   นายชุมพล   อ่อนน้อม : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5501102398   นายปิยะพงษ์   ตื้อบัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5501102459   นางสาวศิริลักษณ์   ใจศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5501102467   นางสาวสมฤทัย   คงพูล : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5501102489   นายหัตถกิจ   ศิขรีฤทธากุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5501102501   นางสาวอังคณา   สายสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5601101324   นายแดนชัย   แสนนิทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101350   นายพัฒนาการ   พยัคโฆ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101361   นายวรสินธุ์   เชื้อกามุด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101370   นายสราวุธ   น้อยหล่อง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101386   นายอนุชา   ดรลาดพันธุ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101391   นายพิพัฒน์   หงษ์สำโรง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601102377   นายนวล   ทองอิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5601102419   นายยุทธการ   ประมูลศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5601102466   นางสาวสุมัชยา   ไชยโย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5601125336   นายสุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701101007   นายณัฐิวุฒิ   กาฬภักดี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101008   นางสาวดวงมณี   ศรีริคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101020   นายพิษณุ   อินทร์ตัน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101021   นางสาวพูนศรี   อ่วยยื่อ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101025   นางสาวภาวินี   โหมดนอก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101026   นางสาวลดาวัลย์   สิริมงคลสวัสดิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101039   นายสมยศ   ปานสุวรรณ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101041   นางสาวสายพิณ   สุทธนิล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101047   นายอนุชา   น้ำพุ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101356   นายวัชรพล   คำพลอย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101371   นางสาวสุจิตตรา   อาจนคร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701102349   นางสาวณิชกุล   ช่วยแท่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102353   นางสาวทักษพร   มาลาฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102358   นางสาวธนัดดา   รัตนประภา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102475   นางสาวสุพัตรา   สีมูล : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701105311   นางสาวจันทรา   กมุทากรณ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105326   นายชัยวัฒน์   โคตรเสนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105335   นางสาวณัฐวิภา   ปัญญาเยาว์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105345   นายนพรัตน์   ศรีชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105347   นางสาวนรินทร   โปรยไธสง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105348   นางสาวน้ำฝน   แก้วป้อ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105350   นางสาวนิภาพร   ขำฉา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105351   นางสาวนิศาชล   ยิ่งเปียง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105356   นางสาวประไพพรรณ   ทรงประดิษฐ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105366   นายพิทวัส   จันทร์บ่อแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105367   นางสาวพิมลรัตน์   มิ่งมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105368   นางสาวเฟื่องฟ้า   คำสุกใส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105369   นางสาวมณีรัตน์   สุขจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105371   นางสาวมาลิณี   ปันปา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105385   นางสาวสมหญิง   ปานทองคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105405   นางสาวอรนินทร์   ลืนคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105407   นางสาวอัจฉราภรณ์   สมใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105408   นางสาวอารีรัตน์   สีหานาถ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701417010   นางสาวพิรุณพร   น้ำผึ้ง : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล