กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและการตรวจค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 08/07/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/07/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5701125301   นางสาวกาญจนา   ก้อนอิน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125304   นางสาวจรรยวรรธน์   เมืองมาหล้า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125308   นายชิษณุพงค์   เสาร์เเก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125309   นายฐิติกร   เชื้อเมืองพาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125310   นางสาวณัฐนิดา   ซุ้ยทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125311   นางสาวเทพธีรา   หน่อคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125313   นายธนภัทร   คำวันศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125323   นายพงศกร   วงค์ใจคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125329   นางสาวรวิภา   เตรียมพยุง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125330   นางสาวรุ่งทิวา   อามอ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125331   นายวัชรพล   ปันกองงาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125332   นายวัฒนา   สุภาโสด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125336   นางสาวศิริรัตน์   วงค์ษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5701125339   นายสิรภพ   ส่วยเสน่ห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5703102324   นายธนากร   บุญมาสุ : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
5703103352   นายอริญชย์   ปุรัน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
5704101301   นางสาวกนกวรรณ   ชมภูเทพา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5704101302   นางสาวกรรณิการ์   พรมกาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5704101323   นางสาวชินานาฏ   อรเนตรพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5704101338   นางสาวทรรศน์พร   กาศสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5704101341   นางสาวธนพร   ทองดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5704101343   นางสาวธนิกานต์   ญานะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5704101344   นางสาวธีมาพร   สอนอินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5704101389   นางสาวไอญารินทร์   อุดมวิชัยกร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5704101391   นางสาวสิริวิมล   เชื้อไทย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5704101411   นางสาวอิสรา   ขัดคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5704102308   นางสาวณิชาภัทร   พูลเส็ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5704102312   นางสาวเปรมฤทัย   ผ่านสอาด : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5704102314   นางสาวพรสุดา   ศิริ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5704102326   นางสาวฤทัยมาศ   วงค์ปันติ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5704102327   นางสาววันทนา   จันต๊ะก๋อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5704102329   นางสาวศิริพร   วงค์เทพ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5704102332   นางสาวสตรีรัตน์   โสมภีร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5704108309   นางสาวณัฐธิดา   สักลอ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101306   นายกฤษณะ   ศิริอางค์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101314   นางสาวจารุ   วิกยานุเคราะห์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101333   นายทัศน์พล   วิไชยา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101381   นางสาววรัชยา   กรุดแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101387   นางสาวศศิวิมล   แสงสว่าง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101392   นางสาวศิริพร   ช้อนทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101393   นางสาวศิริรัตน์   กันธาหลง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705101394   นางสาวศิริรัตน์   สิทธิศรีจันทร์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705104311   นางสาวชนาภัทร   กุลประดิษฐ์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705104316   นางสาวชุติกาญจน์   หล้าสา : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705104338   นางสาวนภาพรรณ   ออนเขียว : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705104342   นางสาวนริสศรา   บุญโต : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705104367   นางสาวรัชนี   ขันจันทร์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705104379   นางสาววันวิสา   มณีดำ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705104387   นางสาวศศิวิมล   ตาคำ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5706101302   นางสาวกมลวรรณ   จันทร์ยะสา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101306   นางสาวกฤษณา   ศรีบุญเรือง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101389   นางสาวพรชนก   ปัญโญนันท์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101417   นางสาววรณัน   ณ สกูล : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101426   นางสาวศิริลักษณ์   กันตี : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101437   นางสาวสายชล   คนเที่ยง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101457   นางสาวอภิญญา   วังขาว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706102328   นางสาวจรัญญา   นางเมาะ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102331   นางสาวจุฑามาส   ดวงดาว : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102375   นางสาวทิพย์พวรรณ   ทองคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102377   นายธนภูมิ   เศรษฐี : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102386   นายนนทกร   ธรณินทร์พานิช : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102393   นางสาวนิสาชล   สุขชื่น : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102438   นางสาววรางคนางค์   ขยายแย้ม : การตลาด 4ชั่วโมง
5706103373   นางสาวปาณิสรา   มณีจักร์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103376   นางสาวปิยะพร   วังโว : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103395   นายภานุวัฒน์   สัมพันธ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103424   นางสาววิภาวี   ชุ่มเย็น : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103440   นางสาวศุจินธรา   ชายตระกูล : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103441   นางสาวศุนัญญา   นันตา : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103442   นางสาวศุภจิตรา   คำราพิช : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103447   นางสาวสโรชา   สี่สวัสดิ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103450   นางสาวสิริรัตน์   ศรีชัยบุญสูง : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103453   นางสาวสุทธิดา   ขุนศรีรอด : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103455   นายสุทิวัส   อุตสาหะ : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103456   นางสาวสุธัญญา   โปทาหนัก : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103458   นางสาวสุปรียา   ทิพย์ลุ้ย : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103460   นางสาวสุพรรษา   เมืองอินทร์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103461   นางสาวสุพรรษา   วงศ์ตุ่น : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103462   นางสาวสุพัตรา   สุขร่องช้าง : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103463   นางสาวสุภัสสรา   เมืองมูล : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103464   นางสาวสุภาวดี   อินนันใจ : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103467   นางสาวสุรีวัล   แสงบุญเรือง : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103469   นางสาวหัทยา   ดวงคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103470   นางสาวหัทยา   วรอินทร์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103478   นางสาวอรอนงค์   อรชร : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103479   นางสาวอรุณี   ตานุ : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103481   นางสาวอัญชนา   แหลมแท้ : บัญชี 4ชั่วโมง
5706103483   นางสาวอาเซีย   กสิวรรณ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5706104385   นางสาวธัญญพร   จิตรสงบ : การเงิน 4ชั่วโมง
5706104404   นางสาวนิตยา   เอกเรื่อง : การเงิน 4ชั่วโมง
5706104473   นางสาวรัตนากร   คำปันนา : การเงิน 4ชั่วโมง
5709101333   นายธนวัฒน์   รชตปภาวิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5709101364   นางสาวพิมพ์นิภา   วารนิช : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5709101382   นายวรวุฒิ   อุตสาแท้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5712101302   นางสาวกานต์รวี   ก้อนนาค : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5712101303   นางสาวกมลวรรณ   วราโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5712101339   นางสาวนภสร   ช่วยจันทร์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5712101351   นายพงศ์พิพัฒ   ทันหล้า : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5712101371   นางสาววนิดา   อินต๊ะแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5712101372   นางสาววรรวิภา   คงคำเปา : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5712101373   นางสาววรัญญา   ยอนิมา : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5712106303   นางสาวกมลชนก   สุขเฉลิม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106306   นางสาวกัญญาภัทร   นุใจมา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106316   นางสาวจารุวรรณ   แสงศรีจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5712106362   นางสาวพิชญาดา   ทะนันไชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5714101388   นายศักย์ศรณ์   ทัศนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5715123423   นายเอกพจน์   กาวิละ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5718102324   นายปรัชญา   ปานพรม : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5722101315   นางสาวเกษมณี   จันโย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101319   นางสาวจันทิวา   สุยาลังกา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5722101325   นางสาวเจ้าสกุล   สุริยาพรชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5722101329   นางสาวดรุณี   บุญรักษา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5722101344   นางสาวเบญจพร   นิลสิงห์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5722101345   นางสาวเบญจมาศ   อ้อยผาดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5722101348   นางสาวประภาศรี   พิมพาสาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101353   นางสาวพรธิวา   เมฆวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101354   นางสาวพรไพลิน   จงชนะ : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
5722101355   นายพลากร   สุรินทร์เซ็ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101368   นางสาวยมลพร   เหมือนทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5722101397   นางสาวสายสุธาร   วิไลวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101400   นางสาวสุชานรี   ชูมลัยวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101403   นางสาวสุนิษา   อุตมะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5722101404   นางสาวสุนิสา   ดีจาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5722101411   นางสาวโสรดา   ผิวคร้าม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5722101412   นางสาวหทัยชนก   บริสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5722101413   นายองอาจ   ปัญญาวิเศษ : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
5722101414   นายอนุชา   ขวัญถาวร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5722101419   นางสาวอรอุมา   ไพริน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5722101420   นางสาวอริสา   หม่องน้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5722101422   นางสาวอังคณา   เฉลิมโชคชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5722101423   นางสาวอัจฉราภรณ์   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5722101424   นางสาวอัชญาภรณ์   แสบงบาล : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล