โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 27/08/2558 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 16/10/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้ประกอบพิธีไหว้ครูพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   39150 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 39150 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารจุฬาภรณ์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล