โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 29/07/2558 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 29/10/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
เจษฎาพร ด้วงชนะ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใน 8 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ โดยในปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   450 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   21000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 21000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใน 8 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ โดยในปีการศึกษา 2558
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล