โครงการค่ายนกคืนถิ่น ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 20/03/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/03/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสบผาหลวง ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการค่ายนกคืนถิ่น เป็นกิจกรรมในลักษณะของค่ายอาสาพัฒนา จัดโดยชมรมนกเสรีเพื่อโรงเรียนในชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสบผาหลวง ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ฝึกฝนกระบวนการทำงาน การวางแผน การแก้ไขปัญหา สร้างจิตอาสา รวมถึงการส่งเสริมความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   42 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล