โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 27/08/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/08/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายนก 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการก้าวเข้ามาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมแสดงบทบาทเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรูปแบบการดำเนินโครงการมีทั้งการให้ความรู้เชิงวิชาการจากวิทยากร การวางแผนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล