โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
-
วันที่เริ่มต้น 08/11/2557 เวลา 6:30 วันที่สิ้นสุด 11/01/2558 เวลา 23:30
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วิวัฒน์ หวังเจริญ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
(1.) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา Open Can เล็ก “กีฬาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 14” ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 166 คน
(2.) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา Open Can ใหญ่ “กีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 23” ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดย ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 99 คน
(3.) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา Gear “ดงยางเกมส์” ในระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดย ชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ จำนวน 207 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   166 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล