โครงการทำบุญคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 08/08/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/08/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การทำบุญคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี เป็นโครงการที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจในการทำงานร่วมกัน และเป็นการช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนาต่อไป
ในการครั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดทำโครงการทำบุญคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คระเศรษฐศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการทำบุญ และถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ทำงาน เพื่อเป็นที่ยึดเหนียว และเป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำงานร่วมกันของบุคลากรและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่จะได้ทำงานกันอย่างเต็มความสามารถก่อนที่จะมีการเปิดภาคการศึกษา เพื่อสร้างความก้าวหน้า และชื่อเสียงให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 73 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล