โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันที่เริ่มต้น 25/07/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การกำหนดแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติราชการ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานได้ ซึ่งแผนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรจะชี้แนวทางการดำเนินงาน การกำหนดทางเลือก การกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ได้กำหนดไว้ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) โดยเป็นแผนพัฒนาการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะที่ 11 และจะทำการแปลงแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/ กิจกรรมที่วางไว้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญเพราะบุคลากรจะต้องระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันตามศักยภาพขององค์กร (คณะเศรษฐศาสตร์) และได้ให้ตัวแทนนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนได้เชิญศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาคณะฯ ประกอบกับการนำผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 นี้ มาประกอบเพื่อหาแนวทางพัฒนาคณะฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ นอกจากนี้ จะได้นำแผนแม่บท Green Economy พ.ศ. 2558-2560 ของคณะเศรษฐศาสตร์มาถ่ายทอดและระดมความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อเชืีอมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์ (แผนพัฒนาการศึกษา) ของคณะต่อไป
ดังนั้น คณะฯ จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 ณ รอยัลปิง การ์เดน แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ปรับครั้งที่ 1 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะฯ โดยในการทบทวนแผนฯ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ คณะฯ ได้กำหนดให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาเข้าร่วมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลียนความคิดเห็นในการพัฒนาคณะฯ โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 49 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล