โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 29/07/2558 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 29/07/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
รุ่งนภา รินคำ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
กชสร จินดารัตน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
เฉลิมศักดิ์ ใจสุดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบนโยบายการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจากท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้รับฟังนโยบายมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านวิชาการ การให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของนักศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล