โครงการ ลูกช้าง มช.โปร่งใส่ ห่างไกลคอร์รัปชัน

วันที่เริ่มต้น 23/09/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ชมรมบันฑิตไทยโตไปไม่โกง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ลูกช้าง มช.โปร่งใส่ ห่างไกลคอร์รัปชัน โดยชมรมลูกช้างต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้การสนับสนุนจาก ปปช.และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมขบวนการเรีบนรู้การส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่นในสถาบันการศึกษา และในกลุ่มนักศึกษาที่จะออกไปเป็นบัณฑิตในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 10 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   10 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ร่วมฟังบบรรยายพิเศษ จากศาสตราจารย์พิเศษ วิชามหาคุณ กรรมการ ปปช. บรรยายในหัวข้อ "ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและคุณลักษณะของบัณฑิตไทยที่สังคมต้องการ" และนางสาวสุพัตรา โกษาจันทร์ ประธานชมรมบัณฑิตไทยโตไปไม่โกง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมเสวนาใน หัวข้อ "นักศึกษากับการส่งเสริมค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริตในสังคมไทย"ร่วมกับคณะอาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้นำนักศึกษา และในช่วงบ่ายมีการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ"บัณฑิตไทยรุ่นใหม่โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น"
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล