โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 29/07/2558 เวลา 14:00 วันที่สิ้นสุด 29/07/2558 เวลา 21:30
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5606101330   นางสาวชฎาพร   สมชัย : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101333   นางสาวญาณี   รัฐพลวรรณชัย : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101337   นางสาวณฤทัย   เครือวงศ์วัง : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101344   นายทวีชัย   คิดการงาน : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101356   นางสาวนัทชยา   บุญโญ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101367   นางสาวปรียานุช   วังคะฮาด : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101368   นางสาวปิณิดา   วิจิตต์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101381   นายภานุพงษ์   บุตรแก้ว : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606102302   นางสาวกนิษฐา   เนตรสว่าง : การตลาด 12ชั่วโมง
5606102304   นายกฤติเดช   จินตสุเมธ : การตลาด 12ชั่วโมง
5606102308   นางสาวกาญจนา   วงษา : การตลาด 12ชั่วโมง
5606102323   นางสาวจินดาพร   สีมา : การตลาด 12ชั่วโมง
5606102325   นายเฉลิมเกียรติ   ใจกลิ้ง : การตลาด 12ชั่วโมง
5606102343   นายณัฐวุฒิ   วิสุทธิ์ทรัพย์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5606102379   นายรัชชานนท์   ศรีคำ : การตลาด 12ชั่วโมง
5606102400   นายศุภณัฐ   คำโล : การตลาด 12ชั่วโมง
5606103309   นางสาวกาญจนา   คำมา : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103335   นางสาวณปภัช   ประดับใจ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103336   นางสาวณัฎฐินี   ตุมมะราช : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103338   นางสาวณัฐนันท์   ละเลี่ยม : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103355   นางสาวธัญชนก   บุญมาก : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103400   นางสาววรพร   พรายเพ็ชรน้อย : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103405   นางสาววรรณิกา   จอมคำ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103412   นางสาวศรัญยา   กระลาม : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103414   นางสาวศศิพิมพ์   ธนะชัยขันธ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103415   นางสาวศศิภา   อัมรนันท์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5606103418   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณเวียง : บัญชี 12ชั่วโมง
5606104337   นางสาวธนัทภรณ์   สุขสบาย : การเงิน 12ชั่วโมง
5606104343   นางสาวนวรัตน์   สมน้อย : การเงิน 12ชั่วโมง
5606104344   นางสาวนัชชา   ปารมี : การเงิน 12ชั่วโมง
5606104354   นายปณิธาน   แสงโชติ : การเงิน 12ชั่วโมง
5606104364   นายพัฒนเกตุ   ลิ่มพิทักษ์ : การเงิน 12ชั่วโมง
5606105308   นายกรฤทธิ์   ดวงแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5606105309   นางสาวกรวิกา   แซ่ซุ่ย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5606105365   นายเมธา   สงวน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5606105372   นางสาววัชราภรณ์   ฟองสนิท : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5706101402   นายภูวดล   ปลอดภัย : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101433   นายส่งเสริม   สกุลรัศมีไพศาล : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101456   นายอภิชน   วงศ์คำลือ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706102347   นางสาวชุติณัชชา   เสมอใจ : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102420   นายภาณุพงศ์   สมยานะ : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102426   นางสาวมัลลิกา   แก้วกุลศรี : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102450   นางสาวศิริลักษณ์   ยะสาคร : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102461   นางสาวสุชิตา   กาญจนา : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 12ชั่วโมง
5706103314   นายจงรัก   จุไร : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103336   นางสาวฐิตาภา   คณิตคณาธิการ : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103414   นายวรกฤษ   มาละดา : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103476   นายอภิลักษณ์   บุญสูง : บัญชี 12ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 12ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 12ชั่วโมง
5706104516   นางสาวสุภาวดี   พรทิพย์ศิริกูล : การเงิน 12ชั่วโมง
5706105304   นายกษาปณ์   เหลืองใหม่เอี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5706105333   นางสาวณัฎฐ์นรี   กันทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5706105335   นางสาวณัฐธิดา   เรือนเฟย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาด้านธุรกิจมาอย่าวยาวนานกว่า 40 ปี โดยได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเงิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งคณะได้สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อออกสู่สังคมและพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอด และปีการศึกษา 2558 นี้ จึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ และแนะนำคณาจารย์ บุคลากรในคณะบริหารธุรกิจให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักด้วย ซึ่งจะมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล