โครงการแสดงศักยภาพนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแก่เกษตรกรในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558
-
วันที่เริ่มต้น 05/09/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด เทศบาลตำบลเมืองเล็น 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผุสดี วงศ์มาศ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 260 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   248 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ดำเนินโครงการแสดงศักยภาพนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแก่เกษตรกรในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ณ เทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสิ้น โดยมีหัวข้อการอบรมถ่ายทอดความรู้ 4 หัวข้อ คือ (1) การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์เอนกประสงค์ โดย น.ศ.สาขาวิศวกรรมเกษตรและสาขาวิศวกรรมอาหาร (2) การทำน้ำสลัดและการทำหมูหยอง โดย น.ศ.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (3) การย้อมสีดอกไม้และการทำน้ำดื่มสมุนไพร โดย น.ศ.สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (4) การทำลูกบอลยางเพื่อสุขภาพ โดย น.ศ.สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล