โครงการปลูกป่า-ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2558

วันที่เริ่มต้น 29/08/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/08/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ป่าบ้านโปง ณ ค่ายเเทนคุณสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จุดประสงค์หลักของสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวคือ การที่ได้ช่วยมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่มีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอย่างมาก ซึ่งทางสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวเคยได้จัดทำโครงการปลูกป่า-ปล่อยปลา มาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังถือเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งถือว่าการจัดโครงการนี้จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ตาม Road map การพัฒนามหาวิทยาลัย Maejo Go ECO ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 นี้ ทางสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้จัดกิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง และยังเป็นการช่วยรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ทางสโมสรของเราจึงต้องการเป็นสื่อกลางในการสานความสัมพันธ์อันดี ระหว่างพี่กับน้อง และมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยถือโอกาสในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 เป็นวาระโอกาสสำคัญที่ดีในการร่วมกันทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดินตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ไว้อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   10000 บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   10000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล