กิจกรรมเข้าร่วมการประกาศผลโครงการกระทิงแดง U Project ปี 2
-
วันที่เริ่มต้น 16/05/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/02/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด บริษัท ที.ซี.ฟาร?มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ืบเนื่องจาก โครงการของคณะท?านผ?านเข?ารอบ 20 โครงการสุดท?าย บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด
จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกระทิงแดง U Project ป? 2 ขึ้น เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ? 2558 เพื่อเป?นการเสริม
ทักษะการเขียนโครงการ และสามารถนําความรู?ที่ได?ไปปรับใช?กับโครงการของตน เพื่อส?งโครงการเข?ามาประกวด
รอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการผู?ทรงคุณวุฒิ ได?พิจารณาให?คะแนนตามเกณฑ?การตัดสินโครงการเรียบร?อยแล?ว
ทางบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด จึงจัดพิธีประกาศรางวัลชนะเลิศ โครงการกระทิงแดง U Project ป?2 ขึ้น
เพื่อให?นิสิต นักศึกษามาฟ?งผลการประกาศรางวัลของตน โดยรางวัลชนะเลิศแต?ละสาขา และโครงการยอดนิยม
(Popular Vote) จะได?รับทุนในการดําเนินโครงการ จํานวน 300,000 บาท และอีก 15 โครงการ จะได?รับเงินรางวัล
จํานวน 50,000 บาท เงินสมทบองค?กรการศึกษา จํานวน 10,000 บาท ตามลําดับ
ทางโครงการกระทิงแดง U Project จึงใคร?ขอเชิญคณะท?านเข?าร?วมพิธีประกาศรางวัลชนะเลิศ ในวันเสาร?
ที่ 16 พฤษภาคม เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห?องประชุมสยาม ชั้น 3 บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1.นักศึกษาได้เข้าร่วมฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของนักศึกษาที่ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการในปีที่ผ่านมา พูดคุ่ยแลกเปลี่ยนการทำงานกับชุมชนในพื้นที่ การทำงานอย่างเหมาะสม
2.คณะกรรมการชี้แจงการตัดสินโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก 4 กลุ่มสาขา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้แต่ละทีม นำวิธีการทำงานของโครงการและแนะนำการเข้าทำงานในพื้นที่จริง
3. ประกาศผลการตัดสินโครงการ กระทิงแดง U-Project ปี 2 ทั้ง 4 สาขา ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มสาขาเกษตรกรรม งบประมาณสนับสนุนโครงการ 50,000 บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนสถาบันองค์กรการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล