โครงการทำบุญคณะ
-
วันที่เริ่มต้น 01/09/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
การส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นวิถีและจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งการทำบุญคณะฯ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ทุกคนพึงตระหนักที่จะต้องให้ความสำคัญเพื่อให้สังคมของคณะฯ/สถานศึกษา อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า เป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนในสังคมที่มีความจริงใจและมั่นคงในสถาบันอย่างยั่งยืน โดยมีระบบและกลไกการควบคุมดำเนินงานให้มีคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดความผูกพัน รักใคร่ สามัคคี เป็นความภาคภูมิใจในสาขาวิชา คณะฯ ของตน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   160 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล