โครงการทำบุญคณะ
-
วันที่เริ่มต้น 01/09/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จักรภพ วงศ์ละคร คณะวิทยาศาสตร์
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
นภาวรรณ อาชาเพ็ชร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เพียรสว่าง บูชา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
พัชรียา ข่ายสุวรรณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นพพร สุนะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สมพร เกตุตะคุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นวิถีและจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งการทำบุญคณะฯ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ทุกคนพึงตระหนักที่จะต้องให้ความสำคัญเพื่อให้สังคมของคณะฯ/สถานศึกษา อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า เป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนในสังคมที่มีความจริงใจและมั่นคงในสถาบันอย่างยั่งยืน โดยมีระบบและกลไกการควบคุมดำเนินงานให้มีคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดความผูกพัน รักใคร่ สามัคคี เป็นความภาคภูมิใจในสาขาวิชา คณะฯ ของตน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   160 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล