โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 20/10/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/10/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยธนาคารวัสดุรีไซเคิลมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดตั้งธนาคารวัสดุรีไวเคิลได้เปิดดำเนินโครงการมาระหนึ่งแล้วและทางธนาคารยังขาดในส่วนของการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบถึงโครงการของเราเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการในรอบ 1 ปีและได้ทราบถึงโครงการะนาคารจึงเล้งเห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ของธนาคารต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล