โครงการเชื่อมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 01/09/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/09/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
การดำรงชีวิตนักศึกษาชาวเขาในระดับมหาวิทยาลัย ต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง อาทิ ความเป็นอยู่ การคบเพื่อน การเรียนและที่สำคัญนักศึกษาจำเป็นต้องมีผู้ให้คำปรึกษาในการอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่ เพื่อน หรือน้อง ก็มีความสำคัญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล