โครงการแป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปีการศึกษา 2558
-
วันที่เริ่มต้น 29/08/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/08/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผุสดี วงศ์มาศ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการแป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปีงบประมาณ 2558 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของชุมชน เน้นการศึกษาการพัฒนาชุมชน โดยเป็นการพัฒนาตามความต้องการและจำเป็นของชาวบ้านและชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายโอกาส ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน สร้างจิตสำนึกรู้รักบ้านเกิดของคนในชุมชน รวมถึงความสามัคคีในชุมชน โดยการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง และอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีแนวทางในการจัดกิจกรรม 6 ด้าน คือ 1.กิจกรรมวิชาการ 2.กิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ 3.กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 4.กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 5.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ 6.กิจกรรมการพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 230 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   340 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินกิจกรรมแป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปีการศึกษา 2558 เสร็จสิ้นในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณเส้นทางถนนเลียบคลองชลประทาน ด้านหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 340 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล