โครงการปันรอยยิ้ม ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 10/08/2558 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 10/08/2558 เวลา 16:30
สถานที่จัด สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605101302   นายกฤษฎากร   ลอยเทศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101326   นางสาวณัฐชยา   มหาสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101327   นายณัฐพงษ์   แก้วยัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101347   นายนวมินทร์   กิติวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101351   นางสาวปณิศา   คำสิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101365   นายพัฒนพงษ์   สุทาชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101368   นางสาวพิชญาวี   ศรีแสน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101400   นายศุภชัย   ถอสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201309   นางสาวขนิษฐา   วงค์กัณทะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201315   นางสาวชบาไพร   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201323   นางสาวธนัชพร   ศรีชนะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201338   นางสาวภัทรวดี   ยิ่งโยชน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201348   นางสาววัลลภา   ตาสา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201350   นางสาววีรินทร์   บุญคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201363   นางสาวอัญชลี   อินต๊ะสม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201364   นางสาวอัญชิสา   ประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605204340   นายมาโนชญ์   สุมาลี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605204354   นายอนุชิต   ใจคำธรรม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และเป็นการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันภายในหมู่คณะ ก่อให้เกิดความรักความสามาคคี เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันดีระหว่างองค์กรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยและรวมไปถึงชุมชนอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล