กิจกรรมเวทีความคิดเดินหน้าประเทศไทยภายใต้โครงการ"คนไทยหัวใจเดียวกัน"

วันที่เริ่มต้น 26/08/2558 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 26/08/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ ตึกอำนวยยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยนโนบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้มอบหมายให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป(คปป.)ดำเนินการแผนโครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทษไทยทั้ง 11 ด้าน โดยผลของการจัดเวทีสามารถตอบโจทย์ได้ว่า ต้องการอะไร? ด้วยวิธีการอย่างไร? และด้วยเหตุผลประการใด? สำหรับจังหวัดเชียงใหม่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนการแสดงความคิดเห็นภาคประชาชนได้เสร็จสมบูรณืแล้ว เพื่อเป็นการเสนอแนวความคิดการปฏิรูปประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปจึงต้องการข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล