กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา

วันที่เริ่มต้น 19/08/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมคาวบอยเธียเตอร์ ขั้น 1 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบหลัก
กัณณิกา ข้ามสี่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เมริษา ยอดหอม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
วีนาภัทร์ พงษ์ภา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
วุฒิภัทร เกตุพัฒนพล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเล็งเห็นคุณค่าและคววามสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีไทยและท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศิลปวัฒนธรรมของวิทยากรผู้มีความรู้และกลุ่มที่มีความสนใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ได้รับความรู้ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล