ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตฯ_รหัส58_9ส.ค.2558_(06999)

วันที่เริ่มต้น 09/08/2558 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 09/08/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601101315   นายชินดนัย   วงษ์ปา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101365   นางสาววาทินี   บังคมเนตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101376   นางสาวสุทานันท์   เชื้อเมืองพาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601102340   นายชยพล   กชมณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102377   นายนวล   ทองอิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102389   นายปฏิภาน   ประกอบดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102391   นายปฐวี   มั่นดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102418   นายยุทธการ   เทพยุหะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102449   นางสาวศิริพร   อ่องประกิจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102450   นางสาวศิริรัตน์   เกียนนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102451   นางสาวศิริรัตน์   ดวงจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102465   นางสาวสุภาพรรณ   ทิพย์โน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102466   นางสาวสุมัชยา   ไชยโย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102475   นางสาวอนงค์นาฏ   หรี่จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102480   นางสาวอรนิล   กาบคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601105407   นางสาวสายฝน   อินทะจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105411   นางสาวสุธาวดี   ชุมพล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105420   นางสาวอังคณา   ดำเนินศิลธรรม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701101021   นางสาวพูนศรี   อ่วยยื่อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101302   นางสาวกัญญาพัชร   ดอนประทุม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101307   นางสาวกุลธิดา   นาเมืองรักษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101329   นางสาวธัญสุดา   พิตะพันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101345   นายภานุพงศ์   มุ่งประสมกลาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101358   นายวิชาญ   วงศ์อ่อน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101362   นางสาวสลินยา   อินทร์ประสิทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101372   นางสาวสุพรรษา   คำแสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101374   นางสาวสุพัตรา   ชนะทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101377   นางสาวอนุสา   นาเมือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701102307   นางสาวกัณฐิกา   หุตะมาน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102322   นางสาวจินดามณี   ศรียา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102324   นางสาวจิราวรรณ   สาโดด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102332   นางสาวชลธิชา   ยานาบัว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102364   นางสาวธิดาพร   ตันทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5701102383   นายปณิธิ   รักษ์มณี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102388   นายปิยทัศน์   รีอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102389   นางสาวปิยรัตน์   สุทธิ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102391   นางสาวแปงแด   ราศีสโรช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102415   นายภาณุวิชญ์   เนื่องโพล้ง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102426   นางสาววรกมล   ไชยศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102475   นางสาวสุพัตรา   สีมูล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102490   นางสาวอัญชิสา   อินอิว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102492   นางสาวอารีรัตน์   นามหงษา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701105302   นางสาวกนกวรรณ   สงวนจิตร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105303   นางสาวกมลรัตน์   หนูพรหม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105304   นางสาวกฤษดาพร   สิงห์เงิน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105311   นางสาวจันทรา   กมุทากรณ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105312   นางสาวจันทราลักษณ์   บุญทะวงศ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105313   นางสาวจารวี   คำปวนโห้ง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105314   นางสาวจารุวรรณ   ข่าขันมะลี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105316   นางสาวจิราวรรณ   ปัญญารมย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105318   นางสาวจุทาทิพย์   แก้วลังการ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105321   นางสาวชฎาภรณ์   บุญภา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105322   นางสาวสุณัฐชา   บรรจมาตย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105323   นางสาวชลนิชา   พุ่มฉัตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105325   นายชวนัตถ์   ทัพเบิก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105326   นายชัยวัฒน์   โคตรเสนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105330   นายญาณภัทร   จันทนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105331   นางสาวณัฐชา   ก้อนจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105333   นางสาวณัฐพร   โขนลือชา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105335   นางสาวณัฐวิภา   ปัญญาเยาว์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105336   นางสาวทวินันท์   บุญกลาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105337   นางสาววรรณภารัตน์   ณ ลำพูน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105339   นายธนวิทย์   ในเรือน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105341   นายธนา   ยี่ป๋า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105343   นางสาวธิรัมภา   บรรพธรรม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105345   นายนพรัตน์   ศรีชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105346   นายนรมน   ปัจจักร : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5701105347   นางสาวนรินทร   โปรยไธสง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105348   นางสาวน้ำฝน   แก้วป้อ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105351   นางสาวนิศาชล   ยิ่งเปียง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105355   นางสาวปณิดา   ปาสา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105356   นางสาวประไพพรรณ   ทรงประดิษฐ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105357   นางสาวปัณฑารีย์   พนมไพร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105358   นายปิยวัฒน์   ณ ลำพูน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105360   นางสาวปิยาภรณ์   ปินคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105361   นายพงษ์นรินทร์   อินยะพรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105368   นางสาวเฟื่องฟ้า   คำสุกใส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105371   นางสาวมาลิณี   ปันปา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105377   นายศรเพชร   พรนิรันดร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105378   นางสาวศศิธร   กรณ์โคกกรวด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105380   นางสาวศิริพร   ชโลธร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105381   นางสาวศิริลักษณ์   แก้วมะคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105382   นายศิลา   พลายมี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5701105383   นางสาวศุผวรรณา   หล้าเตจา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105384   นางสาวสกุลรัตน์   เปี้ยคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105385   นางสาวสมหญิง   ปานทองคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105386   นายสรายุธ   วิเชียรพันธุ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105387   นายสิทธิพล   คุณผม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105388   นางสาวสิรัชญา   วงค์แปง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105391   นางสาวสุนิสา   ไขบุดดี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105392   นางสาวสุนิสา   จูมปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105393   นางสาวสุพิชา   สาตร์ทอง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105394   นางสาวสุภาพร   พานสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105395   นางสาวสุภาวดี   ปินตาเป็ก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105396   นางสาวสุมิตรา   แสงบุญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105398   นางสาวสุวิชาดา   เชื้อสวน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105399   นางสาวเสาวภา   ส่องแสง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105400   นางสาวอณัศยา   กันทาดง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105402   นางสาวอภิชญา   แสงเพชร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105403   นายอภิสิทธิ์   กุเวสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105405   นางสาวอรนินทร์   ลืนคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105406   นางสาวอรนุช   อุดมสม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105407   นางสาวอัจฉราภรณ์   สมใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105408   นางสาวอารีรัตน์   สีหานาถ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105409   นายอิทธิศักดิ์   ศรีกุนนะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105410   นางสาวอุษาวดี   คำเวียง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105411   นายเอกพจน์   วัดศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105412   นายเอลียาห์   สุวรรณชีพ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105413   นางสาวไอลัดดา   ภู่บัว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701113301   นายเกริกเกียรติ   ศรีเกิน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113302   นางสาวเกวลี   แสนคำ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113305   นายปิญชาน์   อิ่มบู่ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113307   นางสาวณัฐริกา   โปธาพันธ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113308   นายณัฐวุฒิ   พิมพ์มั่น : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113310   นางสาวดวงดาว   ฉลองไพรวัลย์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113311   นางสาวทิชา   กัณหะกาญจนะ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113314   นางสาวนิภารัตน์   อุตบัววงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113316   นางสาวเบญจมาพร   บริสุทธิ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113325   นายพุฒิพร   บุญลอย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113328   นางสาวยุวดี   ดาวโรยรัมย์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113329   นางสาวรัตนพร   อนุจร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113330   นางสาววราพร   ขยัน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113331   นางสาววราภรณ์   วงศ์คำตุ้ย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113334   นางสาวศิวรุณ   จิรกุลศุภากรสิริ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113335   นางสาวสลิตา   ซ้อนกัน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113336   นางสาวสุชานันท์   แสนคำ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113337   นางสาวสุดารัตน์   แท่งทอง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701124318   นางสาวนิภาพร   สายบัว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5701124336   นางสาวศุภศจี   ไชยศิริ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5701125319   นายนิสสรณ์   นวลทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125322   นางสาวปารณีย์   ชัยวุฒิ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125336   นางสาวศิริรัตน์   วงค์ษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125343   นางสาวฐิติรัตน์   บรรณพร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125345   นางสาวหทัยภัทร   เดชคุณมาก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125347   นางสาวอาจรีย์   วันเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701126301   นางสาวกรัณฑรัตน์   พรมยศ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126302   นายกฤตนัน   พรหมบุตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126303   นายเควินทร์   ถิระสาโรช : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126304   นายจักรพงษ์   จางศิริกูล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126305   นางสาวจารุจินดา   จองนาง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126306   นางสาวณัฐริกา   สุขสะอาด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126309   นายธนวัฒน์   เรือนสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126310   นางสาวธัชมนตร์   คิดสิรีสันต์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126315   นางสาวปริชาติ   แก้วศรีบุตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126318   นายพีระพัฒน์   อากาศทิพย์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126320   นายฟ้าคราม   เจริญสมบัติ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126322   นายภูมิมีศักดิ์   บุญเป็ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126323   นางสาวรสสุคนธ์   คำมาบุตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126324   นายรัตนชัย   กลิ้งจักร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126328   นางสาวศศิธร   เนื่องภิรมย์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรมาเป็นเวลานานร่วม 41 ปี มีนักศึกษาภายในคณะจำนวนมากกว่า 2,500 คน ในแต่ละปีมีนักศึกษาใหม่ที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาภายในคณะจำนวนประมาณ 750 คน ประกอบไปด้วยหลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี มีหลากหลายสาขาที่เข้ารับการศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะเป็นการปรับพื้นฐาน สร้างความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการแนะนำประวัติความเป็นมาของคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนภายในคณะ กิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งยังเป็นการอบรมแนะนำ การปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในคณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ารับการศึกษา อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณธของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 800 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   812 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   40000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 40000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
งานกิจกรรมนักศึกษารวมกับสโมสรและชมรมนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น.
โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1และนักศึกษารุ่นพี่ เข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 คน
โดยนักศึกษาใหม่ได้รู้จักคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ รวมทั้งทราบถึงประวัติ ความเป็นมาของคณะ หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน
ได้รับแนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และสามารถวางแผน รับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล