โครงการอาสาสร้างสุขภาพป้องกันโรค ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 22/07/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 22/07/2558 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานอนามัยและพยาบาล
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา ได้ให้บริการด้านสุขภาพการป้องกันโรค การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพในกลุ่มนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปัจจุบันนักศึกษามีจำนวนมากขึ้น บุคลากรของงานอนามัยและพยาบาลมีจำนวนจำกัด ทำให้การดูแลนักศึกษาเวลามีกิจกรมต่างๆ ไม่ทั่วถึง จึงได้จัดอบรมตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ที่อาสาเข้ามาช่วยกิจกรรมในด้านการปฐมพยาบาลการใช้ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับปฏิบัติในการดูแลนักศึกษารุ่นน้องในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   845 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   25200 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 25200 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล