โครงการละครสถาปัตย์ (58-2.2.4)

วันที่เริ่มต้น 25/04/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/04/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางบุคลิคภาพที่ดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงมีความประสงค์ ที่จะจัดทำโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 17 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยการใช้สื่อการเล่นละคร บทบาทสมมติ อีกทั้งยังผ่านทางการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ สถานที่ให้เหมาะสม
อีกทั้งรายได้ที่ได้จากการขายบัตรหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้นำไปซ่อมบำรุงหรือพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจและเป็นจิตอาสาแก่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่บัณฑิตพึงประสงค์ GOOD DESIGNER
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 156 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
2. นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
3. นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะเวลาที่จำกัด
4. นักศึกษาได้ฝึกการทำงานร่วมกัน การเสียสละเพื่อส่วนรวม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล