โครงการกีฬาเฟรชชี่ (58-2.2.5)

วันที่เริ่มต้น 03/05/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/05/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการกีฬาเฟรชชี่ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ทางวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไปในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 153 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. ทำให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรในการแก้ไขปัญหา
2. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล