โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่เริ่มต้น 30/05/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/05/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบนโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ตลอดจนรู้จักสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะ ดังนั้นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาใหม่ได้รับทราบนโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้
นักศึกษาใหม่ได้พบปะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ตลอดจนรู้จักสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล