โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

วันที่เริ่มต้น 27/12/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/12/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ โรงเรียนบ้านขุนปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ โรงเรียนบ้านขุนปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาที่มีรั้วและสภาพแวดล้อมที่เก่าผุพัง อีกทั้ง ยังขาดสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ
ดังนั้น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จึงได้จัดทำค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านขุนปั๋ง โดยมีการสร้างรั้วโรงเรียนขึ้นมาใหม่ให้มีรั้วรอบขอบชิดที่แข็งแรง ตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม รวมทั้งมีการบริจาค สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 61 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87.50
- การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 91.16
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล